Kursplan för Ingmar Bergman - författare, dramatiker, regissör

Ingmar Bergman: Author, Dramatist, Director

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV450
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • övergripande redogöra för Ingmar Bergmans dramatiska, litterära och filmiska verk
 • analysera ett urval av Bergmans filmer och texter, samt relationen mellan dem, utifrån de teoretiska perspektiv som presenteras under kursen
 • redogöra för och kritiskt reflektera över Bergmans plats i litteratur- och filmhistorien
 • självständigt redovisa och diskutera kunskap om de delar av Bergmanforskningen som ingår i kurslitteraturen
 • redovisa förmåga att inom utsatt tid självständigt lösa uppgifter av skriftlig och muntlig karaktär som relaterar till kursinnehållet

Innehåll

Kursen ger en översikt över Bergman som dramatiker, författare och filmregissör. En viktig utgångspunkt är Bergman som auteur och utpräglat litterär filmskapare, men även hans teatergärning studeras. Under kursen uppmärksammas särskilt förhållandet mellan Bergmans texter – alltifrån arbetsanteckningar, dagboksanteckningar, filmmanus - och färdiga filmproduktioner. Studenterna tränas i analys av såväl text som film, och får en inblick i de arbetsprocesser som kännetecknade Bergmans teater- och filmkonstnärliga skapande. Bergmans gärning sätts också in i ett film- och litteraturhistoriskt sammanhang. Under kursen görs studiebesök på platser särskilt förknippade med Bergman. Bland annat besöks barndomsmiljöer i Uppsala, Kungliga dramatiska teatern i Stockholm, samt Bergmanveckans filmfestival vid Bergmancenter på Fårö.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner samt gruppövningar. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av seminarier samt löpande individuella och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.