Kursplan för Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

Arabic: A Semitic Language

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB901
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen kan också läsas inom ramen för Masterprogram i Språk.

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en förståelse för arabiskans roll och egenart i den moderna Arabvärlden och dess särdrag i kontexten av andra semitiska språk, eller andra språk i dess omvärld.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Arabisk grammatik och text i ett semitiskt perspektiv

* redogöra för arabiskans språkliga särdrag i kontexten av övriga semitiska språk

* redogöra för den klassiska arabiskans uppkomst

* beskriva framväxten av den moderna standardarabiskan

* redogöra för bruket av högspråk och dialekt i arabvärlden (diglossi)

* redogöra för grunddragen i den arabiska litteraturhistorien

* använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabiska skriften

* beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

* redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd

* läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal

* översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon.

* självständigt genomföra en mindre komparativ studie där något eller några drag i den moderna standardarabiskan kontrasteras med minst ett annat språk


Avseende delkurs 2: Muntlig språkfärdighet i arabiska

* översätta enkla meningar från svenska till arabiska

* tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi

* med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne

* skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna

* beskriva en person och en miljö på begriplig standardarabiska

* aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, mat och dryck, människokroppen, geografi och enkla samhällsförhållanden

* med försvarlig korrekthet samtala om ovannämnda ämnen

* redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Avseende alla delkurser:

* kunna diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus

Innehåll

Delkurs 1: Arabisk grammatik och text i ett semitiskt perspektiv, 10 hp (Arabic grammar and text in a Semitic perspective)

Delkurs 2: Muntlig språkfärdighet i arabiska, 5 hp (Oral and written proficiency in Arabic).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Delkurs 1: Examination sker genom salsskrivningar samt ett skriftligt PM kring komparativ frågeställning, ca 7-10 sidor.

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska. Examination sker genom muntligt prov och  muntlig och skriftlig inlämningsuppgift.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

Rekommenderat lexikon för arabiska-engelska; nödvändigt fr.o.m. Arabiska B-kursen, men bra att ha tidigare.

Tillkommer gör kompendiematerial i samband med lektioner och på Studentportalen

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang Standard Arabic : an elementary - intermediate course

  Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ...: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kronholm, Tryggve Spegelbilder : den arabiska litteraturens historia

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Versteegh, Kees The Arabic language

  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001

  Kap. 2, 5, 11, 12, 14

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk