Kursplan för Textkurs i hindi I: Sydasiens litteratur och religion

Text Course in Hindi I: Literature and Religion in South Asia

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD702
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med inriktning hindi, indologi eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk, inriktning Indologi-Hindi (termin 1), och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta litterära texter och medietexter från hindi till svenska/engelska med hjälp av ordböcker;

- redogöra för och diskutera Hindis litteraturhistoria i den sydasiatiska kontexten fram till idag;

- redogöra för och diskutera Sydasiens religionshistoria sedan omkring 1000 e.Kr. och fram till idag;

- visa fördjupade kunskaper inom någon del av följande två områden: Hindi-litteratur eller medier i Sydasien. Området väljs i samråd med kursansvarig lärare;

- visa förmåga att integrera kunskap och att översätta, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, samt skriftligt och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;

- visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika studentgrupper.

Innehåll

Denna kurs behandlar Sydasiens litterära och religiösa utveckling under den koloniala och postkoloniala tiden, med särskild tonvikt på decennierna efter oavhängighet (1947). Kursen innefattar textläsning på hindi, en översiktlig genomgång av ideologiska debatter och moderniseringsprocessen och dess religiösa och sociala dimensioner, regionala skillnader, förändringar i människors livsstil och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i aktuella förändringar i diskurser om religion och sekularism på grund av deras uttryck i samtida litteratur och medietexter. Kursen innehåller även en fördjupning inom ett av studenten i samråd med kursansvarig lärare valt delområde samt skriftlig och muntlig redovisning av denna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen ingår skriftlig och muntlig redovisning av PM. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen vilket kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kursen omfattar 3 examinationsmoment:

1. skriftligt prov;

2. PM (ca 10 A4-sidor) med fokus på antingen Hindi-litteratur eller medier i Sydasien;

3. muntlig presentation av PM (normalt 15 min. PowerPointpresentation följd av 10 min. diskussion).

Moment 1 och 2 bedöms enligt VG/G/U och moment 3 enligt G/U. För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1 och 2 samt G på moment 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Information om kurslitteratur ges vid kursstart.

 • Jindal, K. B. A history of Hindi literature

  2nd rev. and enlarged ed.: New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gonda, Jan A history of Indian literature. : Vol. 8 [Modern Indo-Arayan literatures, part I]

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1984

  Fasc. 6, Hindi literature from its beginnings to the nineteenth century / Ronald Stuart McGregor

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gonda, Jan A history of Indian literature. : Vol. 8 [Modern Indo-Aryan literatures, part I]

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1974

  Fasc. 2, Hindi literature of the nineteenth and early twentieth centuries / Ronald Stuart McGregor.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gonda, Jan A history of Indian literature. : Vol. 8 [Modern Indo-Arayan literatures, part I]

  Wiesbaden: Harrassowitz, 1978

  Fasc. 5. Hindi literature in the twentieth century / Peter Gaeffke.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shackle, Christopher; Snell, Rupert Hindi and Urdu since 1800 : a common reader

  London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gottlob, Michael Historical thinking in South Asia : a handbook of sources from colonial times to the present

  New Delhi: Oxford University Press, 2003.

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan