Kursplan för Brittisk skönlitteratur under 1800-talet

Nineteenth-Century British Fiction

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN511
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förståelse av 1800-talets brittiska skönlitteraturs historia och omfång
 • visa kunskaper om inom området centrala verk och dess kontext
 • visa förtrogenhet med samtida kritiska teorier och metoder, särskilt i förhållande till romaner och noveller
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk i flytande engelska
 • visa färdigheter i självständig litterär forskning

Innehåll

Kursen undersöker produktion, distribution och mottagande av skönlitteratur i Storbritannien på 1800-talet, från romantiska och gotiska verk från början av århundradet, genom realismens och naturalismens uppkomst till sekelskiftesdekadens och modernism. Kursen fokuserar på formella innovationer inom romanens och novellens historia, som granskas i samband med förändringar i läsvanor och författarskapets materiella förutsättningar. Studenterna kommer att få en bred förståelse för skönlitteraturens plats inom den brittiska 1800-talskulturen samt av den senaste teoretiska utvecklingen i viktorianska litteraturstudier.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

 • Austen, Jane; Davie, John; Kinsley, James Northanger Abbey : Lady Susan ; The Watsons ; Sanditon

  New ed.: Oxford: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Braddon, Mary Elizabeth Lady Audley's secret

  New ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Villette Brontë, Charlotte; Smith, Margaret; Rosengarten, Herbert.; Dolin, Tim

  [New ed.].: Oxford: Oxford University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dickens, Charles; Gill, Stephen Tillotson, Kathleen Oliver twist

  Oxford: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliot, George; Maertz, Gregory Middlemarch : a study of provincial life

  Peterborough, Ont.: Broadview Press, c2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Far from the madding crowd Hardy, Thomas; Shires, Linda M.; Ingham, Patricia Falck-Yi, Suzanne B.

  Reissued.: New York: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Luckhurst, Roger (senior Lecturer In English Late victorian gothic tales

  Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digitalt och fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan