Kursplan för Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

Information Systems B: E-services and Web Programming

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  15 hp informationssystem eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse:

- Förklara begreppet e-tjänster

- Förklara principerna bakom leverans av e-tjänster

- Förklara hur server och klient samverkar i en webbtillämpning med ett dynamiskt informationsinnehåll

Färdighet och förmåga

- Modellera kraven på en webbapplikation baserat på en analys av en e-tjänst och dess samverkan med andra e-tjänster

- Programmera en webbapplikation med tillhörande gränssnitt, affärslogik och databas

- Programmera för informationssäkerhet i samband webbapplikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Värdera e-tjänster baserat på tjänsteresultat och kundnytta

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om modellering och utveckling av e-tjänster för distribution via Internet.

Kursen kommer att behandla serverside programmering mot databaser,samt klientprogrammering.

Programmeringen kommer också att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Seminarium, inlämningsuppgifter och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.