Kursplan för Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv

Interface Programming with a User Perspective

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD031
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F, Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp varav 15 hp matematik och 15 hp datavetenskap inklusive grundläggande programmering

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda grundläggande teorier och designprinciper inom området människa-datorinteraktion i konstruktionen av effektiva, ändamålsenliga och tillfredsställande interaktiva användargränssnitt;
 • använda befintliga komponenter från ett gränssnittsbibliotek för att bygga upp ett interaktivt användargränssnitt;
 • separera ett användargränssnitts beteende från dess utseende och innehåll genom att implementera flerspråksstöd och en visuell presentation som är oberoende av den underliggande datamängdens struktur. Den visuella presentationen ska också i hög grad vara oberoende av klientdatorers skärmstorlekar och tillgängliga inmatningsenheter;
 • strukturera programkod på ett sätt så att lagring, bearbetning och presentation i hög utsträckning är oberoende av varandra;
 • koppla ett gränssnitt till en databas;
 • genomföra en enkel utvärdering av ett grafiskt gränssnitt.

Innehåll

Implementering av grafiska användargränssnitt till datorsystem. Strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt till nya eller existerande system, inklusive databaskopplingar. Fokus ligger på den strukturella utvecklingen av gränssnitten. Även verktyg för att skapa gränssnitt, liksom metoder för att koppla databaser till ett grafiskt gränssnitt. Olika sätt att konstruera gränssnitt gås igenom via praktiska övningar.

Nyckelbegrepp: modell-vy-kontroll, trådade gränssnitt, avbrottsstyrning, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, actions, renderers, API.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av programmeringsuppgifter. Muntlig redovisning av och diskussion kring projektuppgift. Skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD002 Gränssnittsprogrammering I, 1MD029 Gränssnittsprogrammering med ett systemperspektiv eller 1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompletterande Internet-artiklar kommer att tillhandahållas under kursen.