Kursplan för Objektorienterad programmering med Java

Object-Oriented Programming in Java

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL028
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Grundläggande programmering i ett imperativt språk, t.ex. C eller Python.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redovisa en detaljerad förståelse av centrala delar av programspråket Java, till exempel genom att i detalj förklara vad enkla program beräknar.
 • redovisa en översiktlig förståelse av

  programspråket Java, till exempel genom att lösa enkla programmeringsuppgifter.

 • redovisa en grundläggande förståelse för objekt-orienterad programmering (OOP), till exempel genom att förklara hur lite större programuppgifter kan lösas i OOP och resonera om olika lösningsalternativ.
 • redovisa en översiktlig inblick i Javas standardbibliotek, till exempel genom att skissa hur olika programmeringsproblem kan lösas med hjälp av standardbibliotek.

Innehåll

Programmering i Java. Språkets grunder, klassbegreppet, arv.

Standardbibliotek för datastrukturer, nätverkskommunikation och

grafiska användargränssnitt. Objektorienterad analys och

design. UML. Hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Självstudier på hemorten med hjälp av instuderingsmaterial,

övningsuppgifter och laborationer. Kommunikation med handledare och

lärare med hjälp av datorer och datornät eller modem samt

telefon. Föreläsningar, seminarier och redovisningar ingår i de

sammankomster som anordnas på institutionen.

Examination

Kursen examineras med muntlig eller skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen med Programmeringsteknik II (1TD720, 1TD721, 1TD722, 1TD770, 1TD772) och 1TD321 Objektorienterad programmering med C++.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Jan Skansholm: Java direkt med Swing. Studentlitteratur.