Kursplan för Spektroskopi

Spectroscopy

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB750
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva materiens växelverkan med elektromagnetisk strålning och dess tillämpning i spektroskopin
 • tillämpa formalismer baserade på molekylers symmetri för att förutsäga spektroskopiska egenskaper
 • tolka mätresultat framtagna med de spektroskopiska metoder som diskuteras i kursen
 • välja lämpliga spektroskopiska metoder och tolka mätresultat för att lösa problem relaterade till kemiska föreningars struktur, renhet och koncentration och för att studera molekylers växelverkan

Innehåll

Generella spektroskopiska principer, instrumentella aspekter av specifika spektroskopiska metoder, spektroskopiska tillämpningar av molekylär symmetri.

Principer och tillämpningar av följande metoder: Elektronisk absorptions- och emissionsspektroskopi av atomer och molekyler, IR-spektroskopi, ljusspridning och Ramanspektroskopi, röntgenspektroskopi, NMR-spektroskopi, EPR-spektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Projektarabete.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen (6 hp). Laborationerna/projektarabete (4 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  8. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2006

  Additional material provided/recommended

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare material delas ut/rekommenderas av lärarna. Additional material provided/recommended by the teachers.