Kursplan för Mineralogi och petrologi

Mineralogy and Petrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, 15 hp, och Geovetenskapens analysmetoder, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* identifiera de viktigaste bergartsbildande mineralen utifrån dess strukturella, fysikaliska och optiska egenskaper

* förklara principerna för, och använda mineralogiska analysmetoder, mikrosond, och optisk mineralogi

* tillämpa petrologiska fasjämvikter och termodynamiska principer på vanliga mineralgrupper

* bedöma bergarters typ och utveckling med hjälp av petrografiska-, mineralogiska- och geokemiska index

* beskriva magmatiska och metamorfa bergarter i ett plattektoniskt perspektiv

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive olika mineralgruppers kristallkemiska strukturer samt fysikaliska egenskaper. Klassifikation av bergarter och kemiska principer i petrologi. Magmatisk och metamorf petrologi i ett plattektoniskt perspektiv. Övningar i metodik, mineralogi, petrologi, optisk mineralogi, geokemisk modellering och termobarometri.

Diskussion kring naturkatastrofer och naturresurser och dess samhälls- och miljöpåverkan

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen i mineralogi (5 hp), skriftlig tentamen med mikroskopdel i magmatisk petrologi (5 hp), skriftlig tentamen i metamorf petrologi (3 hp), skriftligt projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andrei Glebovich Minerals : their constitution and origin

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hall, Anthony Igneous petrology

  2. ed.: Harlow: Longman, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bucher, Kurt.; Grapes, Rodney. Petrogenesis of Metamorphic Rocks

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evans, Anthony M. Ore geology and industrial minerals : an introduction

  3. ed.: Oxford: Blackwell Scientific Publ., 1993

  Se bibliotekets söktjänst