Kursplan för Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I

Latin Poetry of the Late Roman Republic and the Early Empire I

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA810
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om den latinska poesin från republikens sista decennier och kejsartidens första 200 år (ca. 100 f.Kr.-ca. 200 e.Kr.).
Efter genomgången utbildning förväntas studenten kunna
- ha god kännedom om och kunna redogöra för skapandet av litterära normer för det poetiska språket samt för huvuddragen i den samtida diskussionen kring detta;
- ha god litteraturhistorisk överblick och kunna redogöra för den romerska poesin, såväl den bevarade som den icke bevarade, under de aktuella 300 åren;
- ha ingående kunskap om de lästa författarnas liv och litterära produktion mot bakgrund av den samtida historiska och kulturella utvecklingen.

Innehåll

Studium av c:a 2500 vers som väljs i samråd med examinator. Av dessa bör minst ca. 800 vara hämtade från Lucretius och minst ca. 1000 vara ett urval från följande kejsartidspoeter, av vilka minst 2 skall vara representerade: Lucanus, Statius, Martialis och Iuvenalis. De övriga 700 versen kan väljas från Catullus, Vergilius, Horatius, Propertius, Tibullus eller Ovidius. Texterna studeras såväl ur språkhistorisk som historisk och litterär synvinkel.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. I övrigt läses litteraturen på egen hand med hjälp av kommentarer.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt prov vid delkursens slut. För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Student som underkänts i visst prov tre gånger har rätt att få antingen annan examinator eller annan examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursens överlappar helt kursen LA805 Klassisk romersk poesi och får ej tas med i examen tillsammans med denna.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.