Kursplan för Redovisningsteori

Accounting Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE872
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi samt 15 hp statistik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Redovisning, Ekonomistyrning, Finansiering.

Mål

Kursen tillhandahåller en grund för att jämföra centrala begrepp i redovisning. Efter fullgjord kurs skall en student uppvisa en förmåga att:

 • värdera de begrepp och idéer som har format en teoretisk bas för redovisning,
 • förklara hur en teoretisk bas för redovisning kan användas i systematisering av redovisning genom policys, ramverk, och designöverväganden,
 • kritiskt bearbeta förhållandet mellan redovisningsteori och praktik, och
 • skissera utvecklingen av redovisningsidéer och struktur som leder fram till nuvarande utbredda redovisningsmetoder.

Innehåll

För att utveckla centrala begrepp i redovisningen, täcker kursen in och utvecklar:

 • rollen för redovisningsteori,
 • de koncept, principer och procedurer som har varit delar i utvecklingen av redovisningens grunder,
 • hur koncepten och principerna används som element i utvecklingen av redovisningspolicys och ramverk, och hur de gemensamt formar redovisningssystem och design,
 • samspelet mellan redovisningsteori och praktik, och
 • de teman och trender i olika framträdande redovisningssystem som leder fram till den nuvarande transglobala redovisningsstrukturen och harmoniseringsansatsen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna genomförs i mindre grupper och innehåller såväl skriftliga som muntliga moment. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom skriftligt prov samt skriftliga och muntliga seminarieuppgifter. Närvaro krävs på samtliga schemalagda examinationsmoment, och frånvaro styrkt av särskilda skäl kräver att komplettering inkommer inom två veckor ifrån att kompletteringsuppgift skickats. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat kursen Redovisningsteori (uppdragsutbildning) 8FE872.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.