Kursplan för Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Mathematics for Primary School Teachers, Years 1-3, 30 credits (1-30). Included in the Teacher Initiative

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 8LF019
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-03-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Matematik I för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare delkurser i matematik för lärare med inriktning mot årskurs 1-3.
 
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt
 • beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att motivera ställningstaganden beträffande undervisning och lärande i matematik
 • självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ
 • redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärande i matematik
 • redogöra för hur skolans läro- och kursplaner i matematik är konstruerade och sätta dessa i relation till undervisning och lärande i matematik
 • använda olika undervisningsmaterial och tekniker utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier
 • sammanfatta vetenskapliga texter inom matematikdidaktik. 

Matematik II för lärare årskurs 1-3, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I för lärare och utgör en grund för den avslutande kursen med inriktning mot årskurs 1-3.
 
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:
 • självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ samt resonera kring olika för- och nackdelar med olika lösningar
 • beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att värdera olika val beträffande undervisning och lärande i matematik
 • föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärande i matematik
 • planera en undervisningssituation och motivera sina val utifrån matematiska begrepp, didaktiska perspektiv och skolans styrdokument
 • använda och värdera olika undervisningsmaterial, tekniker och estetiska uttrycksformer för att representera ett matematiskt innehåll
 • analysera och värdera matematikuppgifter utifrån teorier gällande problemlösning, matematisk begreppsförståelse och språkets betydelse för lärande i matematik
 • använda olika problemlösningsstrategier
 • analysera vetenskapliga texter inom matematikdidaktik. 

Matematik III för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Matematik I och Matematik II för lärare.
 
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:
 • beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att motivera ställningstaganden beträffande undervisning och lärande i matematik
 • uppvisa fördjupade kunskaper i sannolikhetslära, statistik och kombinatorik som är av relevans för matematikundervisningen och självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ
 • kritiskt granska och tillämpa olika bedömningsverktyg
 • jämföra och förklara grunderna för skillnader och likheter mellan olika läromedel i matematik i ett samtida och ett historiskt perspektiv och genomföra en läromedelsanalys samt presentera och motivera dess slutsatser
 • tillämpa kvantitativa metoder på stora databaser med koppling till matematikdidaktik, dra slutsatser och kritiskt granska slutsatsernas giltighet, samt självständigt skriva en vetenskaplig rapport baserad på analys av ett statistiskt material. 

Innehåll

Matematik I för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.
 • Grundläggande taluppfattning.
 • Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.
 • Aritmetik innefattande de fyra räknesätten med heltal och enkla rationella tal, reella tal, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats.
 • Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.
 • Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.
 • Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik.
 • Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.
 • Matematiska influenser från olika kulturer. 

Matematik II för lärare årskurs 1-3, 15 hp

Under kursen behandlas nedanstående områden:
 • Lärande och undervisning för årskurs 1-3 avseende geometri, algebra och problemlösning.
 • Geometriska begrepp och satser som är centrala för grundskolan, däribland omkrets, area, volym, vinklar, skala, konstruktioner, likformighet samt enkla bevis.
 • Algebra som är central för grundskolan, däribland uttryck, ekvationer, mönster, grafer och funktioner.
 • Problemlösning.
 • Datalogiskt tänkande.
 • Matematiska förmågor.
 • Matematikdidaktiska teorier.
 • Pedagogisk planering.
 • Presentationstekniker och visuell konkretion.
 • Matematikdidaktik som vetenskapsområde. 

Matematik III för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

Under kursen behandlas nedanstående områden:
 • Arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i matematikundervisning, särskilt i undervisning beträffande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik.
 • Barn och elever med särskild begåvning inom matematik.
 • Grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt kombinatoriska problem.
 • Olika typer av bedömningsmaterial, inklusive nationella prov.
 • Läromedelsanalys med avseende på matematiskt innehåll.
 • Skolmatematikens historia.
 • Stora databaser och kvantitativa metoder inom matematikdidaktik.
 • Matematiken i samhället.

Undervisning

Utbildningen är nätbaserad. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt.

Examination

Delkurserna examineras fortlöpande genom skriftliga examinationsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner. I examinationerna ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examination av vissa delkurser omfattar även skriftliga nätbaserade tentamen eller hemtentamen.
Som betygsskala används U-VG. För väl godkänt på hela kursen krävs betyget väl godkänt på minst två delkurser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Obligatorisk kurslitteratur

Matematik I för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

 • Atkins, Sandra L. Bergqvist, Martin Att skapa en språkrik matematikundervisning : strategier och aktiviteter som bygger upp begreppslig förståelse

  Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fosnot, Catherine Twomey; Dolk, Maarten Kilhamn, Cecilila Unga matematiker i arbete : taluppfattning och de fyra räknesätten

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Furness, Anthony; Björklund Boistrup, Lisa Matematikens mönster

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Löwing, Madeleine Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solem, Ida Heiberg; Alseth, Bjørnar; Nordberg, Gunnar Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sollervall, Håkan Aritmetik för lärare : tal och de fyra räknesätten

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.
Utöver det tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan.
Totalt antal sidor: ca 1000 sidor + läroplan och kursplan.

Matematik II för lärare årskurs 1-3, 15 hp

 • Bergqvist, Eva; Österholm, Magnus Språkbrukets roll i matematikundervisningen

  Ingår i:

  Nämnaren : publikation om skolmatematik

  (2014) nr. 1 s. 27-31

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergvall, Ida Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik : en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika Algebra för lärare

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bråting, Kajsa; Sollervall, Håkan; Stadler, Erika Geometri för lärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Furness, Anthony; Björklund Boistrup, Lisa Matematikens mönster

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hagland, Kerstin; Hedrén, Rolf; Taflin, Eva Rika matematiska problem : inspiration till variation

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Häggström, Johan; Kilhamn, Cecilia; Fredriksson, Marie Algebra i grundskolan

  Göteborg: NCM, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kilpatrick, J. Beyond face value: Assessing research in mathematics education

  Ingår i:

  Blomhøj, Morten; Nissen, Gunhild Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of mathematics : [report from symposium held in Gilleleje, Denmark, April 27 to May 2, 1992]

  1. ed.., 1. issue: Roskilde: IMFUFA, 1993

  S. 15-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mannila, Linda Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schleppegrell, Mary J The Linguistic Challenges of Mathematics Teaching and Learning : A Research Review

  Ingår i:

  Reading & writing quarterly.

  (2007) s. 123-159

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solem, Ida Heiberg; Alseth, Bjørnar; Nordberg, Gunnar Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 300 sidor enligt lärares anvisningar samt aktuell läroplan och kursplan för grundskolan.

Matematik III för lärare årskurs 1-3, 7,5 hp

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bedömning för lärande i matematik. Kunskapskraven i matrisform utifrån centralt innehåll. (Grundskolan)

  Skolverket,

  Se länk

  Obligatorisk

 • Hagland, Kerstin; Hedrén, Rolf; Taflin, Eva Rika matematiska problem : inspiration till variation

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  S. 39-53

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

  Skolverket, rev. 2017,

  Fulltext

  Obligatorisk

 • Liljedahl, Mona Särskilt begåvade elever : pedagogens utmaning och möjlighet

  Första upplagan: Stockholm: Gothia fortbildning, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lärportalen för matematik

  Matematiska institutionen,

  Skolverket, valda delar. Söks på URL: https://matematiklyftet.skolverket.se

  Obligatorisk

 • Nationella prov i matematik för åk 3

  Skolverket,

  Söks på https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/nationella-prov

  Obligatorisk

 • Nyström, Peter Rätt mätt på prov : om validering av bedömningar i skolan

  Umeå: Univ., 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Astrid Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik : en teoretisk bakgrund

  Stockholm: Skolverket, [2010?]

  Kapitel 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solem, Ida Heiberg; Alseth, Bjørnar; Nordberg, Gunnar Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Kapitel 3, Statistik

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer aktuell läroplan samt kursplan för grundskolan och övriga texter ca 350 sidor inklusive vetenskapliga artiklar.

Referenslitteratur för Matematik III

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Tredje upplagan: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Field, Andy Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll

  4. ed.: Los Angeles: Sage, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Larsson, Esbjörn; Westberg, Johannes Utbildningshistoria : en introduktion

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wahlgren, Lars SPSS steg för steg

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst