Kursplan för Svenska 1 för blivande ämneslärare

Swedish 1, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N, Litteraturvetenskap G1N, Utbildningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-06-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-06-02
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet och ingår i första terminens ämnesstudier i svenska.
Kursansvarig institution är Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Syftet med kursen är att med betoning på såväl ämnesteori som ämnesdidaktik utveckla kunskap om språk och språkanvändning,  orientera om olika litteraturvetenskapliga läsarter samt att ge grundläggande kännedom om barn- och ungdomslitteratur och dess läsare.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KURSEN
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika grundläggande litteraturvetenskapliga perspektiv, begrepp och genrer
 • redogöra för olika grundläggande språkvetenskapliga perspektiv och begrepp
 • redogöra för olika grundläggande svenskämnesdidaktiska perspektiv. 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa grundläggande språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga analysmetoder och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska och på en grundläggande akademisk nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över språk, litteratur och lärande utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.
MÅL FÖR RESPEKTIVE DELKURS
L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för skolämnet svenska både utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv med utgångspunkt i styrdokument och forskning 
 • resonera om svenskämnets och svensklärarens roll i undervisningspraktiken.
N1. Språkets struktur, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för grundläggande grammatiska begrepp
 • tillämpa grammatiska analysmetoder
 • resonera kring svenska språket ur ett kontrastivt perspektiv
 • diskutera grammatik ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för elevers tal-, läs- och skrivutveckling med betoning på ämnesdidaktiska perspektiv.
 • tillämpa grundläggande språkvetenskapliga metoder för textanalys och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang
 • producera funktionella texter, såväl muntliga som skriftliga, med koppling till svenskämnesdidaktik och undervisningspraktik
 • analysera, bedöma och ge respons på egna och andras texter och presentationer.
L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • förklara och använda litteraturvetenskapliga grundbegrepp
 • tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga metoder för textanalys och reflektera över deras tillämpning i ett svenskämnesdidaktiskt sammanhang.
L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • visa grundläggande kunskap om barn- och ungdomslitteraturens historia och genrer
 • utföra textanalyser med tillämpning av litteraturvetenskaplig metod avsedd för barn- och ungdomslitteratur
 • visa grundläggande förtrogenhet med receptionsteori
 • reflektera över barn- och ungdomslitteratur ur ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv.

Innehåll

Kursen består av fem delkurser:
L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp
N1. Språkets struktur, 7 hp
N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp
L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp
L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp.

L0/N0. Introduktion till svenskämnet, 2 hp
Delkursen presenterar skolämnet svenska i modern och historisk kontext samt betonar dess kombination av språk och litteratur.

N1. Språkets struktur, 7 hp
Delkursen ger grundläggande kunskap om svenska språkets struktur. Grammatikens roll i skolan diskuteras.

N2. Text och tal i skola och samhälle, 7 hp
Delkursen behandlar ämnesdidaktiska perspektiv på elevers tal-, läs- och skrivutveckling samt några aktuella undervisningsmetoder. Studenten får under delkursen producera egna muntliga och skriftliga texter med koppling till svenskämnesdidaktik och undervisningspraktik. I delkursen ingår vidare språkvetenskaplig analys av texter och deras funktion i skola och samhälle.

L1. Introduktion till litteraturstudiet, 7 hp
Delkursen behandlar litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturvetenskaplig analys av lyrik, epik och dramatik på en grundläggande nivå. Litteraturdidaktiska frågeställningar introduceras och diskuteras.

L2. Barns och ungdoms läsning, 7 hp
Delkursen behandlar ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på barns och ungdoms läsning. Vidare ger delkursen en översikt över barn- och ungdomslitteraturens historia och  genrer, samt över grundläggande receptionsteori.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska kursuppgifter förekommer.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarierna och/eller skriftlig alternativt muntlig redovisning, alternativt skriftlig eller muntlig tentamen. På delkursen Introduktion till svenskämnet används betyget Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 21 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.