Kursplan för Speldesign 1 - introduktion

Game Design 1: Introduction

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD065
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna uppvisa en övergripande praktisk och teoretisk förståelse för narrativa strukturer i spel samt för spelmekanismer, spelare och spelartyper,
 • beskriva och tillämpa den agila arbetsmetoden, Scrum.
 • beskriva och tillämpa metoder för att observera och utvärdera kopplingar mellan spelmekanismer och spelupplevelser i enklare spelsystem,
 • kunna uttrycka sig i tal och i skrift på i huvudsak korrekt engelska, i såväl kontextorienterade som akademiska sammanhang,
 • kunna redogöra för och tillämpa metodik för att framställa akademiska texter.

Innehåll

Kursen börjar med att definiera vad spel är, både ur ett forskningsperspektiv och som kulturuttryck, för att därefter fortsätta med en tillämpning av grundläggande verktyg för systemanalys i syfte att kunna bryta ned och analysera spel som system. Denna metod används därefter även för att bryta ned narrativa strukturer och karaktärsdesign.

Övergripande designprinciper, såsom "form följer funktion", och tillämpning av uttrycksformer inom artistisk design introduceras. I kursen introduceras också det abstrakta designverktyget MDA som används för att kunna analysera och korrelera kopplingen mellan mekanismer och spelupplevelse.

Kursen är indelad i tre projekt. Det inledande projektet är ett grupprojekt där studenterna utvecklar små spelprototyper i grupper. I det andra projektet så arbetar studenterna vidare i grupper, där var och en skall producera ett individuellt, digitalt spel med hjälp av en spelmotor. Det tredje projektet introducerar speltestning som studiemetod. Studenterna utformar en frågeställning och utför därefter en mindre studie i vilken speltestning används för att ge svar på frågeställningen. Studien dokumenteras i en promemoria.
Studenterna använder den agila produktionsmetoden Scrum för att driva och färdigställa sina projekt. Studenterna använder vidare metoden för att reflektera över sitt arbete i relation till sitt eget lärande och sin arbetsprocess, för att visa på kopplingen mellan teori och praktik.

Projekt 1: Prototyping 5 högskolepoäng
Examinerar lärandemål kopplade till spelmekanismer, narrativ, relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser.

Projekt 2: Digital Game  5 högskolepoäng
Examinerar lärandemålen kopplade till Scrum, spelmekanismer, narrativa strukturer samt relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser.

Projekt 3: Playtest and Study 5 högskolepoäng
Examinerar samtliga lärandemål.

Undervisning

Undervisning sker genom lektioner, workshops och seminarier, samt handledning i projektarbeten.

Examination

Examination sker i slutet av varje projekt och genomförs inom ramen för ett seminarium. Det sista projektet examineras även genom en skriven rapport. För modul 1 och modul 2 kan studenten erhålla betygen Underkänd [MOU2] eller Godkänd. För modul 3 kan studenten erhålla betyget Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget Godkänd behöver studenten minst betyget Godkänd på alla tre modulerna. För betyget Väl Godkänd behöver studenten ha minst betyget Godkänd på alla tre modulerna samt betyget Väl Godkänd på modul 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det
angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 
Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

 • Adams, Ernest. Fundamentals of game design

  2. ed.: Berkeley, Calif.: New Riders, cop. 2010

  Eller senare version går också bra.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidwell, William.; Holden, Kritina.; Butler, Jill Universal principles of design : 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design

  Rev. and updated ed.: Gloucester, Mass.: Rockport, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hunicke, Robin; LeBlanc, Marc; Zubek, Robert MDA : A Formal Approach to Game Design and Game Research

  Ingår i:

  Proceedings

  Menlo Park, Calif.: AAAI Press, 2004

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gingold, Chaim What WarioWare can teach us about Game Design

  Institutionen för speldesign, 2005

  Game Studies: the international journal of computer game research

 • Anthropy, Anna Game Design Vocabulary: Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design

  2014

  Se bibliotekets söktjänst