Kursplan för Det globala energisystemet

The Global Energy System

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV331
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1N, Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-12-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för energi i olika former och grunderna för dess produktion
 • sammanfatta de globala energitillgångarna och förklara begränsningar och möjligheter för olika energikällor
 • beskriva energiflöden i samhället och energins betydelse för välfärd och utveckling
 • redogöra för energisäkerhetsmässiga problemställningar, miljöeffekter och kopplingar till hållbar utveckling

Innehåll

Fundamentala grunder för energisystem. Definitioner och olika enheter för energi. Energiomvandlingar, olika typer av energi i naturen. Grundläggande egenskaper hos olika energiresurser, däribland både fossila och förnyelsebara. Geologiska och geografiska fördelningar av energiresurser.

Översikt av olika typer av kraftverk och hur de fungerar. Betydelse av energi inom samhället och dess användningsområden inom ekonomi och för välfärd. Energisäkerhet och energipolitik. Miljöproblem relaterade till de olika energislagens användning. Framtidens energiförsörjning och relaterade utmaningar som peak oil, resursuttömning och hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Examination via tre skriftliga inlämningsuppgifter (5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • (Redaktör) Stattin, Eva Energi – möjligheter och dilemman

  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien & Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, 2014

  http://www.kva.se/energiboken

  Gratis nedladdning

  Obligatorisk

 • Utdelat material/artiklar

  Institutionen för geovetenskaper,