Kursplan för Hälsofrämjande ledarskap

Health Promoting Management

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV371
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-03-12
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  180 hp varav minst 90 hp i ett ämne inom medicin, farmaci, samhällsvetenskap eller annat relevant område.

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:Kunskap och förståelse

 • Redogöra för det hälsofrämjande arbetets förutsättningar på organisationsnivå
 • Redogöra för ledarskapets betydelse i relation till medarbetares arbetsrelaterade hälsa

Färdigheter och förmåga

 • Identifiera och diskutera såväl risk- som friskfaktorer på arbetsplatser
 • Kartlägga och analysera förutsättningarna för arbetsrelaterad hälsa hos både ledare och medarbetare
 • Analysera beteenden hos ledare och medarbetare som har betydelse för hälsa i organisationer
 • Tillämpa teorier och modeller för organisation och ledarskap i en fallorganisation med ett främjande och/eller ett rehabiliterande fokus
 • Utforma förslag på hälsofrämjande interventioner och åtgärder för återgång i arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över och värdera de förutsättningar och begränsningar som finns för att utveckla hälsoarbetet i en organisation

Innehåll

Kursen avhandlar ett antal teman med betydelse för hälsofrämjande i organisationer och på arbetsplatser:

 • Hälsoarbete i organisationer, såsom hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil och stress.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tar upp relevant lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder.
 • Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa.
 • Vetenskapliga metoder för att utforska och studera hälsofrämjande arbete i organisationer
 • I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet.
 • Rehabiliteringsarbete tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna medarbetare.

Undervisning

 Föreläsningar, övningar, seminarier, grupparbeten och fallstudier. Vissa undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i samtliga obligatoriska moment (8 hp) samt godkänd fördjupningsuppgift (7 hp). I examinationen används betygssättningen Godkänd och Underkänd. Samtliga ingående moment skall vara godkända för erhållande av godkänt slutbetyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV218 Hälsofrämjande ledarskap.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen.

Övrig intressant litteratur

 • Theorell, Töres I spåren av 90-talet

  Stockholm: Karolinska institutet University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandmark, Hélène Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cregård, Anna; Berntson, Erik; Tengblad, Stefan Att leda i en komplex organisation : utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet

  Första utgåvan: 2018

  Se bibliotekets söktjänst