Kursplan för Kön och utbildning

Gender and Education

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE267
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av hur kön och utbildning är relaterade och hur denna relation förändras över tid och rum.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 •  ur ett historiskt perspektiv beskriva och analysera hur tillträde och tillgång till utbildning strukturerats i förhållande till kön samt hur utbildning använts av kvinnor och män
 •  redogöra för och analysera kvinnors och mäns utbildningsstrategier i förhållande till resurser av skilda slag
 •  diskutera hur kvinnors och mäns investeringar i utbildning förhåller sig till inträde och karriärer i arbetslivet
 •  jämföra förhållandet mellan kön och utbildning i ett internationellt perspektiv
 • redogöra för centrala begrepp och traditioner för att förstå kön och utbildning

Innehåll

Kursen behandlar kön och utbildning i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

 • kön och utbildning i ett historiskt perspektiv
 • kvinnors och mäns utbildningsstrategier
 • förhållande mellan utbildning och arbetsliv i ett könsperspektiv
 • internationella komparationer av kön och utbildning
 • centrala begrepp och traditioner för att förstå kön och utbildning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshopar.

Examination

Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

UNESCO. A new generation: 25 years of efforts for gender equality in education. Paris: UNESCO. 2020. 92 pp. Accessible at: https://gem-report-2020.unesco.org/gender-report/

 • Arnot, Madeleine; Mac an Ghaill, Mairtin The RoutledgeFalmer reader in gender and education

  London: Routledge, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carter, Patricia Anne; Lakes, Richard D. Naomi Silverman, Globalizing Education for Work: Comparative Perspectives on Gender and the New Economy (Sociocultural, political, and historical studies in education) [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Niskanen, Kirsti; Barany, Michael J. Gender, embodiment, and the history of the scholarly persona : incarnations and contestations

  Cham: Palgrave Macmillan, [2021]

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Closing the Gender Gap: Act Now [Elektronisk resurs]

  OECD Publications Centre, 2012

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer ca 200 antal sidor enligt lärares anvisning.

Kurslitteraturens omfattning ryms inom ramen för de riktlinjer som utarbetats i enlighet med Studentkåren. För en kurs på 7.5 hp rekommenderas det totala sidantalet ej överstiga 1000 sidor.