Kursplan för Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst

Imaginative Worlds: Magic, Religion, and Traditional Medicine

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE109
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och kritiskt diskutera grunddrag i folkliga föreställningsvärldar, hur de byggs upp, vidmakthålls och vilka förklaringsmodeller de erbjuder
 • redogöra för ritualbegreppet och diskutera dess användbarhet som etnologiskt vetenskapligt analysredskap i några valda sammanhang
 • redogöra för och kritiskt diskutera folkliga praktiker kring livets och årets fester och utvalda etnomedicinska praktiker, såväl i äldre som i nyare tid
 • översiktligt redogöra för utvecklingen av det folkloristiska studiet av folkliga föreställningsvärldar och ritualer.

Innehåll

Kursen ger etnologiska perspektiv på hur trosföreställningar byggs upp, vidmakthålls och förankras – såväl förr som i vår egen samtid. Ett genomgående tema är hur människor skapar kulturella föreställningar om vad som är ont och gott, normalt eller avvikande. Bland annat behandlas folktro och ritualer kring (folklig) läkekonst och livets och årets faser.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, chattseminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Föreställningsvärldar: tro och ritual 7,5 hp, Etnologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi, inte heller med kurserna Folklore och folksed, 7,5 hp eller Magi, religion och ritual, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bringéus, Nils-Arvid Lyckan kommer, lyckan går : tankar, ord och föreställningar om lyckan

  Stockholm: Atlantis, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hammer, Olav På spaning efter helheten : New Age, en ny folktro?

  Ny, utök. och omarb. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik : medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv.

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stattin, Jochum Från gastkramning till gatuvåld : en etnologisk studie av svenska rädslor

  [Ny utg.]: Stockholm: Carlsson, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk