Kursplan för Antikens kultur och samhällsliv A

Classical Archaeology and Ancient History A

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK250
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene

 • redovisa grundläggande kunskaper om grekisk förhistoria,
 • redovisa grundläggande kunskaper om källkritik och vilka aspekter ett visst arkeologiskt källmaterial representerar,
 • diskutera arkeologisk teori och metod i samband med studiet av antikt källmaterial
Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria
 • redovisa grundläggande kunskaper om den grekiska kulturvärlden under arkaisk, klassisk och hellenistisk tid,
 • redovisa grundläggande kunskaper om källkritik och vilka aspekter ett visst materiellt eller skriftligt källmaterial representerar,
 • diskutera konstvetenskaplig teori och metod i samband med studiet av antikt källmaterial.
Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar
 • redovisa grundläggande kunskaper om den romerska kulturvärlden från Roms äldsta tid till republikens slut,
 • redovisa grundläggande kunskaper om källkritik och vilka aspekter ett visst materiellt eller skriftligt källmaterial representerar,
 • diskutera historisk teori och metod i samband med studiet av antikt källmaterial.
Det romerska imperiet
 • redovisa grundläggande kunskaper om den antika världens kultur och samhällsliv under romersk kejsartid,
 • redovisa grundläggande kunskaper om källkritik och vilka aspekter ett visst materiellt eller skriftligt källmaterial representerar,
 • diskutera epigrafiska och numismatiska källmaterial samt relevanta metoder i samband med studiet av antikt källmaterial.

Innehåll

Moment 1. Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene 7,5 hp
Momentet inleds med att antiken som epok presenteras och problematiseras. Momentet ger grundläggande kunskaper om grekisk förhistoria med tonvikt på bronsåldern. Bland annat studeras de minoiska och mykenska kulturerna med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi. Även deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen behandlas. Under momentet läses avsnitt ur den homeriska epiken i översättning. Vidare belyser momentet grundläggande arkeologisk teori och metod.

Moment 2. Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria 7,5 hp
Momentet behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk, klassisk och hellenistisk tid. Den historiska utvecklingen studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. I kursen berörs social och politisk historia, men också arkitektur, religion, filosofi och litteratur. Under momentet läses antika texter från epoken i översättning. Teori och metoder för att tolka olika sorters källmaterial är en central del i kursen.

Moment 3. Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar 7,5 hp
Momentet behandlar den romerska kulturen från kungatiden till republikens slut. Som en del av Roms framväxt behandlas även angränsande kulturer. Den romerska kultursfären studeras med avseende på dess historia, arkeologi, religion, vetenskap, konst, arkitektur och litteratur. Under kursen läses antika texter från epoken i översättning. Kursen innehåller också ett avsnitt om grundläggande historievetenskaplig teori och metod.

Moment 4. Det romerska imperiet 7,5 hp
Momentet behandlar den romerska kulturvärlden från tidig kejsartid till senantiken med avseende på historia, religion, konst, litteratur, topografi och arkeologi. Såväl stadsromersk som provinsialromersk kultur tas upp, liksom dagligt liv i Pompeji. Under momentet läses antika texter från epoken i översättning. Momentet belyser även epigrafiskt och numismatiskt källmaterial samt metoder som används vid studiet av dessa.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medräknas i samma examen som

 • 5AK251 Från Troja till Mykene,
 • 5AK201 Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene 7,5 hp,
 • 5AK252 Det klassiska Grekland
 • 5AK202 Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria 7,5 hp,
 • 5AK253 Från Alexander till Augustus
 • 5AK203 Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar 7,5 hp, eller
 • 5AK254 Det romerska imperiet 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.