Kursplan för Termodynamiska principer

Principles of Thermodynamics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  20 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller Kemins grunder och principer 15 hp, samt Baskurs i matematik 5 hp. Genomgångna kurser Envariabelanalys 10 hp och Fysik för kemister 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typfall av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
 • använda enklare resonemang kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med de termodynamiska egenskaperna för ett makroskopiskt system
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
 • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter, blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt, Boltzmanns fördelningslag. Laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projekt/inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Laborationer samt projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  9. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Den 9:e eller senaste upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst