Kursplan för Jane Austen som global författare

Jane Austen as Global Author

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN108
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • förstå och tillämpa relevant litteraturteoretisk terminologi, och i synnerhet postkoloniala perspektiv;
 • visa kunskap om de globala dimensionerna i Jane Austens verk, inklusive imperiet i historisk kontext och litterär framställning samt globalt mottagande;
 • visa kunskap om utvalt kritiskt material och förmåga att delta i kritisk diskussion;
 • visa kännedom om och förmåga att i kritiska argument använda en rad Jane Austens texter, inklusive romaner, brev och manuskript;
 • visa kunskap om narrativa tekniker och strategier i Jane Austens romaner;
 • visa medvetenhet om aktuell debatt om Jane Austens verk;
 • visa förmåga att på huvudsakligen korrekt engelska delta i diskussionen av litterära verk.

Innehåll

Fram till slutet av 1900-talet diskuterades romanerna av Jane Austen som exempel på inhemsk realism och provinsiell engelskhet. Hennes egen iakttagelse att "tre eller fyra familjer på landsbygden är perfekt att arbeta med" togs som uppriktig. Det är svårt att överskatta effekterna av Edward Saids vision av Mansfield Park som positionerad "i centrum för intressen som sträcker sig över halvklotet, två stora hav och fyra kontinenter" i sitt klassiska postkoloniala verk från 1993, Culture and Imperialism. I den här kursen kommer du att bekanta dig med Saids intervention och den därpå följande kritiska debatten om Austens verk. Viktiga resurser för att förstå både författarens plats i imperiets historia kommer att introduceras, inklusive öst- och västindiska förbindelser, och hur hennes verk mottas globalt idag. Du kommer att läsa två av romanerna och utdrag ur flera, liksom hennes brev och oavslutade sista verk. Dessa texter kommer att kompletteras med viktigt sekundärmaterial.

Undervisning

Undervisning sker online och kommer att bestå av skriftliga moment och virtuella lektioner. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker kontinuerligt genom skriftliga uppgifter och aktivt kursdeltagande. Betygen är underkänd, godkänd eller väl godkänd. All examination sker på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

For print copies, choose a critical edition of the novel with a named editor and explanatory notes, for instance Norton, Broadview, Penguin Classics or, ideally, Oxford World's Classics editions. Guidance on e-books will be given before the course begins. The novels are listed in order of their appearance in the course.

Kompletterande material

Week 1 reading will include section on Jane Austen's Mansfield Park, Chapter 2 ‘Consolidated Vision', pp. 80-97. This and further secondary material will be supplied by the instructor.