Kursplan för Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)

Introductory Course in Northern Kurdish (Kurmanji)

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-10-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen lingvistisk terminologi
 • redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna
 • beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi, fonologi och elementära morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • läsa elementära texter på kurmanji-kurdiska med ett för en modersmålstalare begripligt uttal
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära kurmanji-kurdiska texter med hjälp av lexikon
 • översätta enkla kurmanji-kurdiska skönlitterära texter till svenska.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig sluttentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Kurdiska B (5KD201).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.