Kursplan för Morgondagens ledare - rekryteringsutbildning för blivande rektorer (uppdragsutbildning)

Recruitment Course for Future Principals (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8RU017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-02-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Legitimerade förskollärare och lärare, inklusive grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem liksom yrkeslärare.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en insats inom ramen för de framtida professionsprogrammen för förskollärare och lärare.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • redogöra för skolväsendets politiska styrning och vilka möjligheter som styrningen ger verksamheten.
 • beskriva och problematisera rektors uppdrag med särskilt fokus på det pedagogiska ledarskapet.
 • analysera verksamhetens organisering utifrån grundläggande data och formulera förändringsbehov.
 • leda kollegiala lärprocesser med stöd i analys av verksamhetens behov.

Innehåll

 • Förskolans och skolans styrning.
 • Rektor och det pedagogiska ledarskapet.
 • Organisering av pedagogisk verksamhet i förskolan och skolan.
 • Kollegiala lärprocesser och verksamhetsutveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och seminarier. All undervisning är obligatorisk och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom PM och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att studenten examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan tex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekryteringsutbildningens övergripande syfte är att förbereda och inspirera blivande rektorer att genomföra förskolans och skolans uppdrag. Utbildningen syftar även till att öka ledarkompetensen hos personer som har eller kommer att ha andra ledaruppgifter i förskolan och skolan. Kursens syftar till att ge kunskaper om vad en framtida roll som rektor innebär, samt att ge perspektiv på och verktyg för att kunna leda pedagogisk verksamhet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gyllander Torkildsen, Lisbeth; Nehez, Jaana Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Katz, Steven; Ain Dack, Lisa Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd

  Första utgåvan: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rapp, Stephan Att leda elevers kunskapsutveckling : styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svedberg (red.), Lars; Johansson (red.), Olof Att leda mot skolans mål – vägval och möjligheter 3 uppl

  3 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2020

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svedberg, Lars Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning : teori och praktik

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tillkommer ca 100 sidor valbar litteratur, enligt lärares anvisningar.

  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,

  Obligatorisk