Kursplan för Digital psykologi i teori och praktik (uppdragsutbildning)

Digital Psychology in Theory and Practice (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8PS450
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-02-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 08, 2022
 • Behörighet: Psykologexamen eller psykoterapeutexamen. Den som erhållit socionom-, sjuksköterske- eller läkarexamen och även slutfört grundläggande psykoterapiutbildning om 45 hp (steg 1), med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi/kognitiv terapi/beteendeterapi är också behöriga att söka.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för bakgrunden till utvecklingen av, forskning om och implementering av digital behandling
 • visa färdigheter i behandling på distans
 • presentera en fallbeskrivning av egen klientbehandling
 • resonera kring för- och nackdelar med digital behandling inklusive etiska aspekter

Innehåll

Kursen avser ge grundläggande kunskaper om digital behandling, förberedelse och träning på färdigheter genom att genomföra praktik. Kursen ger också allmän kunskap om forskningsläget avseende jämförelser mellan digital behandling och personlig behandling med fysisk närvaro, och specifikt om internetbehandling för depression och ångest samt andra tillstånd. Handledning ges av erfarna internetbehandlare med psykologlegitimation.

Kursen är förlagd på distans med 50% fart.

Undervisning

Kursen innehåller tre block: ett bakgrundsblock, ett praktikblock med handledning, och ett avslutande examinationsblock. Bakgrundsblocket genomförs under tiden som kursen pågår och innefattar uppgifter på egen hand. Föreläsningar om digital behandling av specifika tillstånd kan också ingå. Praktikblocket inträder under kursens första del, och varar under merparten av kurstiden. Examinationsblocket avslutar kursen med att deltagarna skriver en examinationsrapport och presenterar den i seminarieform. Under den tiden kan eventuell kvarvarande behandling bedrivas.

All undervisning är förlagd på distans. Allt material är upplagt på Studium.

Praktik

Med internetbehandling avses i första hand behandling via skriftliga meddelanden som komplement till att arbeta med självhjälpsmaterial under flera veckors tid. Praktiken består i första hand av behandling av forskningsdeltagare inom ramen för ett forskningsprojekt som kursansvarig leder (https://www.psyk.uu.se/avdelningar/klinisk-psykologi/nationell-kartlaggning-och-e-halsointerventioner-for-psykisk-ohalsa-bland-svenska-universitetsstudenter/). Praktiken kan innebära behandling av klienter via pågående forskningsprojekt om internetbehandling, via internetbehandling som implementerats genom vården, och via andra digitala behandlingsmiljöer som bedöms kunna bidra till uppfyllande av kursens lärande mål. Om praktikplatser skulle saknas kommer studenterna att rollspela klienter respektive behandlare för att uppnå lärandemålen.

Examination

1. Genomföra uppgifterna i kursens bakgrundsblock
2. Delta aktivt i obligatorisk handledning.
3. Skriftlig rapport om klientarbetet med muntlig presentation i seminarieform

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid handledning och seminarier. Betygen G eller U delas ut.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Edbacken, Johan; Vernmark, Kristofer Digital psykologi : forskning och klinisk tillämpning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Andra böcker med nyttigt innehåll

1. Lindefors & Andersson (2016) (e-bok som kan laddas ner i pdf). 2. Hedman, Carlbring, Ljótsson & Andersson (2014), Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande. 3. Vennmark & Bjärehed (2013) (enbart fysisk kopia)

Artiklar tillkommer. Dessa presenteras i kursens moduler.