Kursplan för Fackspråk, terminologi och översättning

Specialised Language, Terminology and Translation

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS252
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2023-01-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med svenska, nordiska språk eller svenska som andraspråk som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Kunskap och förståelse

​Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och diskutera typiska strukturella, stilistiska och funktionella drag i några olika typer av fackspråk och facktexter
 • redogöra för terminologilärans grunder,
 • redogöra för och diskutera typiska svårigheter vid facktextöversättning

​Färdighet och förmåga

​Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • använda principerna för terminologiskt utredningsarbete

​Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • värdera vanliga angreppssätt vid facktextöversättning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi samt facköversättning. Olika typer av facktexter och fackspråk analyseras ur strukturella, stilistiska och funktionella perspektiv. Vidare introduceras grunderna för terminologilära och terminologiskt utredningsarbete. Under kursen presenteras och diskuteras aspekter av facktextöversättning som är centrala för såväl översättare som för den som på annat sätt kommer i kontakt med översatta texter. Kursen ger också en överblick över ett flertal verktyg som kan användas vid praktiskt översättnings- och terminologiarbete.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.