Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning 2019/2020

Bild för Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning 2019/2020
  • 120 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
Anmälan

På masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning får du fördjupade kunskaper inom olika diagnostiska undersökningsmetoder såsom magnetisk resonans tomografi, datortomografi och nuklearmedicin inklusive positronemissionstomografi. Utbildningen vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller har en kandidatexamen i biomedicin och förbereder inför yrkesutövning, forskning och utveckling på arbetsplatser som använder dessa metoder.

Om programmet

Den nuvarande medicinska och tekniska utvecklingen inom olika diagnostiska undersökningsmetoder såsom magnetresonanstomografi (MRT), datortomografi (DT) och nuklearmedicin inklusive positronsemissionstomografi (PET) ställer ökade krav på fördjupade teoretiska kunskaper och vetenskaplig kompetens hos de som utför dessa undersökningar.

Masterutbildningen i avancerad medicinsk avbildning är en tvåårig utbildning som syftar till att förbereda inför självständig yrkesutövning, forskning och utveckling på arbetsplatser som använder dessa avancerade medicinska avbildningstekniker. Programmet är knutet till aktuell forskning och metodutveckling inom området.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med radiografi som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen syftar till att skapa en gemensam kunskapsplattform varför studenterna läser olika kurser beroende på vilken grundutbildning de har sedan tidigare. Vissa av kurserna kommer att samläsas helt eller delvis med redan befintliga kurser vid medicinska fakulteten. Kursen Strålningsfysik och radiokemi är gemensam för samtliga studenter och syftar till att ge en teoretisk bakgrund och förberedda inför kursen i nuklearmedicin inklusive PET.

Den andra och tredje terminen är inriktade på de avancerade avbildningsteknikerna magnetisk resonanstomgrafi (MRT), datortomografi (DT) och nuklearmedicin inklusive PET och syftar till att ge en teoretisk bakgrund och avancerad metodkunskap. Dessa kurser ges parallellt på halvfart för att möjliggöra kombinationen med yrkesutövning och kommer även att ges som fristående kurs.

Kursen Vetenskapligt förhållningssätt kommer att ges som en strimma under de andra kurserna och syftar bland annat till träna det vetenskapliga förhållningssättet utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Den fjärde terminen består av ett självständigt examensarbete och innebär en fördjupning inom någon av ovan nämnda avbildningstekniker och ska rymmas inom ämnesområdet radiografi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Grundläggande omvårdnad, 10 hp (biomedicinstudenter)
Radiologi, 10 hp (biomedicinsk analytikerstudenter)
Kirurgisk, medicinsk och radiografisk vård, 10 hp (biomedicin- och biomedicinsk analytikerstudenter)
Klinisk fysiologi, 7 hp (röntgensjuksköterskestudenter)
Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp (röntgensjuksköterskestudenter)
Anatomi, 6 hp (röntgensjuksköterskestudenter)
Strålningsfysik och radiokemi, 10 hp (samtliga studenter)

Termin 2 och 3
Magnetisk resonanstomografi, 15 hp
Datortomografi, 15 hp
Nuklearmedicin och PET, 15 hp
Vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Dessutom förekommer studiebesök, fältstudier, simulatorträningar och praktiska träningsmoment på kliniskt tränings centrum (KTC).

I kursen ”kirurgisk, medicinsk och radiografisk vård” för biomedicinare och biomedicinska analytiker ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tre veckor.

Det huvudsakliga undervisningsspråket kommer att vara svenska.Utbildningen ges i Uppsala.

Karriär

Masterprogrammet förbereder för arbete på arbetsplatser inom vården, akademisk enhet och företag som använder sig av och utvecklar avancerade medicinska avbildningstekniker såsom magnetisk resonanstomografi (MRT), datortomograf (DT) samt nuklearmedicin inklusive positronemissionstomografi (PET). Programmet ger även en grund för fortsatt forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3821 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen eller biomedicinsk analytikerexamen 180 hp eller kandidatexamen 180 hp med biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Camilla Andersson

Camilla.Andersson@radiol.uu.se

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, ing. 70, 1 tr

751 85 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.