Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 hp

Utbildningsplan, SMJ1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMJ1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 oktober 2016
Diarienummer
SAMFAK 2016/112, Doss: 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Syfte

Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik syftar till att ge en samhällsvetenskaplig utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, som även tar hänsyn till den digitala utvecklingens utmaningar och möjligheter. För att uppfylla detta syfte kombinerar programmet utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap med utbildning inom informationssystem och digital kommunikation. Programmet ger även såväl vetenskaplig fördjupning som praktisk tillämpning inom ett av de tre valbara spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Inom programmet tillägnar sig studenterna kritisk teoretisk kunskap om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang: i samhället i stort, men också i de kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska sfärerna av samhället. Studenterna erhåller forskningsförankrade inblickar i huvudområdet som vetenskaplig disciplin, och utvecklar sitt analytiska tänkande och vetenskapliga förhållningssätt. Vidare ger programmet studenterna möjlighet att utveckla sina förmågor genom praktikbaserade projekt, alltid i kombination med och styrkta av vetenskaplig förankring och reflektion. Genom biområdet informationssystem ger programmet grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor, såväl teoretiska som praktiska, inom IT och digital kommunikation. Dessa efterfrågas inom både utbildning, forskning och i en rad olika karriärer i det nutida alltmer digitaliserade samhället. Genom möjligheten att välja specialiseringsspår inom mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier säkerställer programmet fördjupning och specialisering inom huvudområdet. Dessutom skapar specialiceringen möjlighet till att utveckla de särskilda färdigheter och förmågor som behövs för olika professioner inom något av dessa fält.

Utbildningen kan kopplas till en mängd yrkesroller och uppgifter på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med analytisk kompetens, organisationskunskap samt kommunikativa färdigheter. Genom samverkan med organisationer och olika verksamheter utanför universitetet, stor valbarhet att välja kurser fritt under de fria terminerna och möjlighet till både praktik och internationellt utbyte ökar studenternas möjlighet till personlig profilering och anställningsbarhet.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och orientering om aktuella forskningsfrågor, kunskap om tillämpliga metoder inom området, samt med fördjupning inom något av vetenskapliga områdena mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Färdighet och förmåga

 • söka och samla relevant information, värdera och kritiskt tolka kunskap i relation till en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar,
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom de samhälleliga medie-, kommunikations- och journalistikfälten,
 • applicera och omvandla vetenskaplig kunskap (inklusive teorier) i professionell praktik,
 • presentera och diskutera information, problem och lösningar, muntligt, skriftligt och i andra format, i dialog med olika samhälleliga grupper och intressenter,
 • visa sådana färdigheter som fordras för att självständigt och i grupp arbeta inom det område som utbildningen avser, samt
 • genomföra projekt och uppgifter med god kvalitet och inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter inom medie- och kommunikationsvetenskapsområdet,
 • göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter i relation till både akademisk kunskap och professionell praktik,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) under tre år:

År 1

Det första året på programmet är gemensamt för alla programstudenter. Den första terminen innehåller grundläggande kurser i medie- och kommunikationsvetenskap och ger en bred ingång till huvudområdets teman, debatter och metoder. Detta följs av en termins studier i biområdet informationssystem som ger grundläggande kunskaper om IT och digital kommunikation samt verktyg av relevans för medier, kommunikation och journalistik.

År 2

Programmets tredje termin får studenterna möjlighet att profilera sin utbildning genom att läsa valfria kurser vid Uppsala universitet eller andra lärosäten, alternativt genom att studera utomlands. Den fjärde terminen återvänder studenterna till huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Inför detta väljer de ett av de tre spåren inom huvudområdet: mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Kurserna ger fördjupade studier inom den valda specialiseringen. Vetenskaplig kunskapsinhämtning kombineras med övning i att omvandla teoretisk kunskap i praktiska projekt samt att reflektera kritiskt och etiskt över fältets specifika praktiker. Terminen avslutas med en B-uppsats som kan genomföras som projekt inom vald specialisering.

År 3

Det sista årets första termin väljer studenterna valfria kurser vid Uppsala universitet eller andra lärosäten. Det finns även möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik. Praktiken är kopplad till studentens valda specialisering inom huvudområdet och äger rum under såväl akademisk handledning från universitetet som professionell handledning på arbetsplatsen. Programmet avslutas med studier i medie- och kommunikationsvetenskap där det valda spåret – mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier – fördjupas vetenskapligt och teoretiskt. Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats.

Undervisning

Undervisnings- och examinationsformerna på programmet är varierade, studentaktiverande och forskningsförankrade. Undervisningen sker bland annat genom föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbeten. Arbetet genomförs i grupp och individuellt. Examinationen sker i form av muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, workshops, inlämningsuppgifter och uppsatser.

Examen

Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik leder till en filosofie kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. En filosofie kandidatexamen omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng, varav minst 90 hp ska vara inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Därutöver ska ett biområde ingå om minst 30 högskolepoäng. I detta kandidatprogram garanteras biområdet genom informationssystem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin