Kandidatprogram i kemi

180 hp

Utbildningsplan, TKE1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TKE1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av konsistoriet 2006-09-22 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas kandidatprogram i kemi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Syfte

En kemiutbildning på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper i kemi och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Utbildningen, som leder till en kandidatexamen med kemi som huvudområde, ska förbereda för yrkesverksamhet inom näringsliv och myndigheter samt för fortsatta studier på avancerad nivå.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på grundnivå:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

För kandidatprogrammet i kemi inbegriper detta mål att studenten

 • kan använda teorier och modeller för att förklara kemiska system och fenomen och kritiskt motivera när de olika modellerna är tillämpbara, samt har förmåga att tillämpa matematik för enklare kemiska frågeställningar,
 • har laborativa kunskaper och färdigheter (metoder, tekniker och instrument) inom flera kemiska inriktningar, och
 • kan använda kunskap från angränsande naturvetenskapliga ämnen för att fördjupa förståelsen för kemiska fenomen.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Inom kandidatprogrammet i kemi ska målen uppnås för problemställningar och företeelser med kemisk relevans. Här inbegrips att studenten

 • har färdigheter för att självständigt och i samverkan med andra kunna planera, utföra och kritiskt utvärdera experimentellt arbete och datorberäkningar på kemiska system,
 • har kännedom om gällande lagar och bestämmelser för arbete inom området,
 • kan presentera och diskutera teorier, resultat och slutsatser på ett för området relevant sätt, både skriftligt och muntligt, och
 • kan tillämpa kemisk teori och praktiskt handhavande på områden utanför den rena kemin

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Inom kandidatprogrammet i kemi ska målen uppnås för problemställningar och företeelser med kemisk relevans.

Programmets uppläggning

Programmet är organiserat i ett basblock om 90 hp (de tre första terminerna) med kurser i grundläggande kemi, matematik och fysik. Därefter sker val till fördjupningskurser som möjliggör profilering inom ett eller flera av kemins delområden. I slutfasen av utbildningen ska ett individuellt examensarbete i kemi om 15 hp genomföras inom något av de delområden studenten fördjupat sig inom.

Det finns även möjligheter till breddning, t.ex. inom entreprenörskap eller förvaltning, samt till utbytesstudier vid många samarbetsuniversitet både inom och utom Europa.

Undervisning

Kurserna inom programmet undervisas bl.a. genom föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer individuellt och i grupp. Genom utbildningen får studenten en progressiv träning i muntlig och skriftlig kommunikationsteknik samt i självständigt och vetenskapligt grundat arbetssätt.

Under basblocket är undervisningsspråket huvudsakligen svenska. Fördjupningskurser kan ges på engelska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Programmets undervisning bygger på studentaktiva metoder, där studenter inte enbart tar ansvar för sitt eget lärande utan också bidrar till medstudenternas lärande. Lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde.

Kandidatexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokala beslut

Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska det finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng i examen. Huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, miljövetenskap och teknik.

En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurs eller kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

Förordningens krav på successiv fördjupning i huvudområdet tolkas vid Uppsala universitet som ett krav på minst 30 högskolepoäng på lägst nivå G2.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 sept inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin