Masterprogram i engelska

120 hp

Utbildningsplan, HEN2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEN2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 juni 2018
Diarienummer
SPRÅKFAK 2018/41
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Syfte

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och syftar till att ge ökad kompetens inom en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom en av inriktningarna ger en god grund till forskarutbildning inom ämnet och är förberedande till att såväl nationellt som internationellt verka inom till exempel utbildning, förlagsverksamhet, och översättningsverksamhet.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

 • visa god förtrogenhet med något av områdena engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur
 • visa god förtrogenhet med litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar
 • med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen
 • aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet
 • demonstrera förmåga att kritiskt granska andras arbeten och självständigt genomföra en opposition
 • aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner samt även leda sådana diskussioner
 • självständigt producera och presentera arbetet på ett sätt som visar gedigen kunskap om det akademiska skrivandets konventioner;
 • med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen
 • demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet författa och försvara ett vetenskapligt examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (för magisterexamen 15 högskolepoäng)
 • redovisa viktiga aspekter av den valda inriktningen på flytande och korrekt engelska, både muntligt och skriftligt
 • visa förmåga att reflektera över forskningens sociala och etiska dimensioner.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur.

Samtliga kurser inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för examensarbeten om 15 respektive 30 högskolepoäng. Inom programmet kan 15 högskolepoäng utgöras av kurser utanför den valda inriktningen. I dessa 15 högskolepoäng kan 7,5 hp praktik ingå. Examensarbetet om 30 högskolepoäng som förläggs till termin 4 måste ligga inom den valda inriktningen på programmet.

Kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng kan ersättas av ett examensarbete om 15 högskolepoäng under termin 2 för att uppnå ämnesfördjupning för en magisterexamen i engelska.

Kursernas innehåll och ordningsföljd kan variera från år till år.

Inriktning mot engelsk språkvetenskap:

Termin 1 omfattar en kurs i vetenskapligt skrivande samt tre läskurser i engelsk språkvetenskap.

Termin 2 omfattar fyra kurser i engelsk språkvetenskap.

Termin 3 omfattar två kurser med inriktning mot examensarbetet under termin 4 samt två valfria kurser om 7,5 hp vardera bestående av kurser i engelsk litteratur/amerikansk litteratur och kultur och/eller en eller flera av Språkvetenskapliga fakultetens kurser. En av de valfria kurserna kan även utgöras av en praktikkurs om 7,5 hp.

Termin 4 omfattar ett examensarbete i engelsk språkvetenskap om 30 hp.

Inriktning mot engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur:

Termin 1 omfattar två kurser som läses gemensamt av studenterna inom båda inriktningar. Därutöver läser studenterna två litteraturkurser med specifik inriktning mot det valda ämnesområdet engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur.

Termin 2 omfattar två litteraturkurser som läses gemensamt av studenterna inom båda inriktningar. Därutöver läser studenterna två litteraturkurser med specifik inriktning mot det valda ämnesområdet engelsk litteratur eller amerikansk litteratur.

Termin 3 omfattar två litteraturkurser som läses gemensamt av studenterna inom båda inriktningar. Därutöver läser studenterna två individuellt utformade läskurser. Under termin tre kan studenten välja att byta ut en 7,5-poängs litteraturkurs mot en praktikkurs av motsvarande omfattning.

Termin 4 omfattar ett examensarbete i engelsk respektive amerikansk litteratur om 30 hp.

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examen

Magisterexamen i engelska uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp.

Masterexamen i engelska uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, inklusive ett examensarbete om 30 hp.

Övriga föreskrifter

Inom samtliga inriktningar ska studenterna ha slutfört 8 av i programmet ingående kurser (60 högskolepoäng) innan de kan registreras på kursen som omfattar examensarbete 30 hp.

För att kunna registreras på kursen som omfattar examensarbete 15 hp ska studenterna ha slutfört 4 av i programmet ingående kurser (30 högskolepoäng).

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i utbildningsplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin