Masterprogram i språk

120 hp

Utbildningsplan, HSK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSK2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 april 2018
Diarienummer
SPRÅKFAK 2018/24
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med något av de i programmet ingående ämnena som huvudområde samt kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

För följande inriktningar krävs även kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå:

 • Finsk-ugriska språk
 • Grekiska och bysantinologi
 • Kinesiska
 • Latin
 • Lingvistik
 • Romanska språk
 • Semitiska språk
 • Slaviska språk
 • Tyska

För inriktningarna:

 • Indologi
 • Iranska språk och
 • Turkiska språk

är även den behörig som har kandidatexamen i litteraturvetenskap eller språkvetenskap med avseende på huvudspråket samt tillräckliga språkkunskaper i aktuellt språk. Språkkunskaperna styrks genom test.

Syfte

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och syftar till att ge ökad kompetens inom en ingående huvudområdena. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom en av inriktningarna ger en god grund till forskarutbildning inom ämnet och är förberedande till att såväl nationellt som internationellt verka inom till exempel utbildning, förlagsverksamhet, och översättningsverksamhet.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

- visa god förtrogenhet med något av huvudområdena med inriktning mot språkvetenskap eller litteratur

- visa god förtrogenhet med litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar

- med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

- aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet

- demonstrera förmåga att kritiskt granska andras arbeten och självständigt genomföra en opposition

- aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner samt även leda sådana diskussioner

- självständigt producera och presentera arbetet på ett sätt som visar gedigen kunskap om det akademiska skrivandets konventioner;

- med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

- demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet författa och försvara ett vetenskapligt examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (för magisterexamen 15 högskolepoäng)

- redovisa viktiga aspekter av den valda inriktningen på flytande och korrekt språk både muntligt och skriftligt

- visa förmåga att reflektera över forskningens sociala och etiska dimensioner.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med följande inriktningar:

Finsk-ugriska språk

Grekiska och bysantinologi

Indologi

Iranska språk

Kinesiska

Latin

Lingvistik

Romanska språk

Semitiska språk

Slaviska språk

Turkiska språk

Tyska

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studie­besök som är gemensamma för alla student­er inom programmet.

Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde man väljer att fördjupa sig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Där­utöver läses kurser inom det egna huvud­området.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 högskolepoäng (hp). Resterande 15 hp utgörs av en programgemesam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete om­­fattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på kan ske på svenska, engelska eller målspråket. Utbildningen bedrivs på helfart och programmets kurser läses vid språk­vetenskapliga fakultetens institutioner i Uppsala.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ingå i examen. Under utbildning­ens första termin löper en seminarie­serie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språk­inriktning.

Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter. Möjlighet till praktik finns.

Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med något av följande huvudområden: finsk-ugriska språk, grekiska och bysantinologi, indologi, iranska språk, kinesiska, latin, lingvistik, romanska språk, semitiska språk, slaviska språk, turkiska språk och tyska.

Möjligheten erbjuds även att läsa enbart de två första terminerna av programmet vilket ger en magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng. Magisterexamen ger behörighet till utbildning på forskarnivå.

Övriga föreskrifter

Inom samtliga inriktningar ska studenterna ha slutfört 8 av i programmet ingående kurser (60 högskolepoäng) innan de kan registreras på kursen som omfattar examensarbete 30 hp.

För att kunna registreras på kursen som omfattar examensarbete 15 hp ska studenterna ha slutfört 4 av i programmet ingående kurser (30 högskolepoäng).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin