Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 hp

Utbildningsplan, TTB2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TTB2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas naturvetenskapliga masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.

Dessutom krävs:

 • kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 30 hp;
 • kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 30 hp; samt
 • kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 7,5 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Detta tvärvetenskapliga masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom ämnet tillämpad bioteknik. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom det breda området bioteknik, både på molekylär nivå och i dess tillämpningar. Etiska aspekter och betydelsen av bioteknologin inom hållbar utveckling diskuteras i sitt sammanhang under respektive kurser. Vidare får studenterna basal kunskap om företagsekonomi samt kunskaper i hur projekt planeras och genomförs.

Studenter från programmet får god kompetens i att arbeta både med forskning och utvecklingsarbete inom akademin och inom det biotekniska näringslivet inom landet och utomlands. Exempel på arbetsområden är proteinbaserade läkemedel, diagnostiska hjälpmedel och databaser. Examensarbetet utförs inom näringslivet, vid statliga verk eller inom universitetet.

Efter genomgången utbildning inom masterprogrammet i Tillämpad bioteknik ska studenten ha kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet (lokalt, nationellt eller internationellt), eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning. Studenterna ska självständigt kunna ansvara för forskning, utveckling eller utredningsarbete inom olika områden.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För masterprogrammet i tillämpad bioteknik innebär detta att studenten skall visa

 • djupa kunskaper inom området tillämpad bioteknik
 • gedigna kunskaper om makromolekylers struktur och funktion och kunna tillämpa dessa i forsknings- och utvecklingsarbete
 • kunskaper inom företagsekonomi och projektstyrning
 • kunskaper inom syntetisk biologi och immunologi samt växtbiologiska tekniker

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterprogrammet i tillämpad bioteknik innebär detta att studenten skall visa

 • praktiska och teoretiska kunskaper om hur biotekniska projekt planeras, kontrolleras, styrs och avslutas
 • kunskaper inom molekylärbiologi, bioteknik, entreprenörskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterprogrammet i tillämpad bioteknik innebär detta att studenten skall visa

 • förmåga att självständigt ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete.
 • förmåga att värdera bioteknologiska projekt med avseende på etik och hållbar utveckling.

Programmets uppläggning

Alla studenter läser samma kurser i molekylärbiologi / bioteknik första terminen i årskurs ett. Under andra terminen läser studenterna kurser i innovationsledning, entreprenörskap och projektledning med direkt anknytning till industrin tillsammans med valbara kurser i syntetisk biologi eller immunologiteknik. Under andra året väljer studenten bland de föreslagna kurserna inom programmet, som spänner över breda områden av molekyl- och strukturbiologi, molekylär och tillämpad bioteknik samt syntetisk biologi och kombinerar dem med ett Examensarbete om 30 hp eller 45 hp.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med tillämpad bioteknik som huvudområde alternativt naturvetenskaplig magisterexamen med tillämpad bioteknik som huvudområde.

Masterexamen/Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin