Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 hp

Utbildningsplan, TTB2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TTB2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2010
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik samt enligt beslut av rektor 2008-06-17 fr.o.m. 2009-07-01 finnas ett masterprogram i bioinformatik.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Allmänt behörighetskrav för programmet är en kandidatexamen (eller motsvarande) i ämnesområdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.

Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller: Kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 20 veckors heltidsstudier.

Kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 20 veckors heltidsstudier.

Kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca.10 veckors heltidsstudier

Kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet att använda programvara för beräkningar och textbearbetning.

För internationella studenter krävs att språkkunskaper i engelska dokumenteras via tester (TOEFL, IELTS eller Cambridge CAE /CPE).

För tillträde till de olika inriktningarna i årskurs två gäller särskilda behörighetskrav utöver kraven för tillträde till programmet:

Inriktning A. Biomaterial/Ytbioteknik

Kunskaper och laborationsfärdigheter i kemi: fysikalisk kemi, analytisk kemi, polymerkemi motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier.

Kunskaper i matematik: differentialekvationer, fourierserier och fouriertransformer motsvarande ca 5 veckors heltidsstudier.

Inriktning B. Molekylärmedicin/Molekylärbiologi

Inga angivna krav utöver tillträdeskraven till programmet.

Programmets uppläggning

4.10.1 Beskrivning av programmet

Detta tvärvetenskapliga masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom ämnet tillämpad bioteknik. Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom molekylär bioteknik och dess applikationer. Etiska aspekter och betydelsen av bioteknologin inom hållbar utveckling diskuteras i sitt sammanhang under respektive kurser. Vidare får studenterna genom kurser på Entreprenörskolan och Företagsekonomiska institutionen basal kunskap om företagsekonomi samt kunskaper i hur projekt planeras och genomförs. Programmet erbjuder under det andra året specialisering inom två inriktningar: "Biomaterial/Ytbioteknik" och "Molekylärmedicin/Molekylärbiologi".

Det första året är gemensamt för de två inriktningarna. Under andra året skall studenten läsa sammanlagt 30 hp bland de föreslagna kurserna inom respektive inriktning. Årskurs två innehåller även kursen" Examensarbete 30 hp". Programmet har en stark näringslivsanknytning. Studenter från programmet får god kompetens i att arbeta både inom akademisk forskning och inom det biotekniska näringslivet inom landet och utomlands. Beroende på val av inriktning får studenten kompetens att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom t.ex. proteinbaserade läkemedel, diagnostiska hjälpmedel och databaser. Examensarbetet utförs på företag, statligt verk eller inom universitetet.

4.10.2 Övergripande mål för programmet.

Efter genomgången utbildning inom masterprogrammet i Tillämpad bioteknik ska studenten ha kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning.

4.10.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (2006:1053, kap 2) ska studenten inom området för programmet särskilt ha visat:

Kunskap och förståelse

- djupa kunskaper inom området tillämpad bioteknik

- gedigna kunskaper om makromolekylers struktur och funktion och kunna tillämpa dessa i forsknings- och utvecklingsarbete

- basala kunskaper inom företagsekonomi och projektstyrning

Färdighet och förmåga

- praktiska och teoretiska kunskaper om hur biotekniska projekt planeras, kontrolleras, styrs och avslutas

- specialistkunskaper inom sin respektive inriktning "Biomaterial/Ytbioteknik" eller "Molekylärmedicin/Molekylärbiologi"

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- förmåga att självständigt ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom specialiseringsområdet

- förmåga att värdera bioteknologiska projekt med avseende på etik och hållbar utveckling

4.10.4 Programmets uppläggning

Alla studenter följer samma kurser från period 12 år 1. Under programmets andra år ska studenten välja minst 30 hp av de föreslagna kurserna.

4.10.5 Programmets kurser

Studiegången anges i studieplanen

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

3.2 Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: bioinformatik, biologi, datavetenskap, finansiell matematik, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.10.7 Betyg och examination

Föreskrift om betyg framgår av kursplan. Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.10.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.10.9 Examen och examensbevis

För masterexamen från programmet Tillämpad bioteknik krävs fullgjorda kurser motsvarande 120 hp på avancerad nivå, varav 60 hp inom området Tillämpad Bioteknik (inkluderat minst 30 hp examensarbete). Titel på examen: Naturvetenskaplig masterexamen, Huvudområde: Tillämpad Bioteknik.

Magisterexamen i Tillämpad bioteknik kan erhållas efter fullgjorda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng skall avse fördjupning inom området Tillämpad bioteknik med minst 15 högskolepoäng i form av ett examensarbete ( kurs 1BG353).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin