Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

120 hp

Utbildningsplan, MMN2M

Kod
MMN2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 juni 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/566
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå ska gälla.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, farmaci, fysik, radiofysik, kemi, biologi eller närliggande ämnesområden.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet ska masterutbildningen ge ytterligare insikter och fördjupade kunskaper inom huvudämnet medicinsk nuklidteknik. Studenten ska förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande. Utbildningen ska ge djup kunskap och förståelse för experimentell och klinisk användning av radioaktiva nuklider. Detta innefattar kunskaper om strålningsbiologi, märkningskemi, dosimetri, strålningsdetektorer, kvalitetssäker framställning av läkemedel, bildgivande diagnostik och terapi med radionuklidmärkta substanser och utveckling av radioaktiva nuklider för experimentella och kliniska undersökningar.

Utbildningen förbereder för forskarutbildning och arbete inom forskning, undervisning, myndigheter och industri. Kursmålen för delkurser i masterprogrammet redovisas i kursplanerna.

Mål

Utöver vad som krävs för godkänd examen på grundnivå ska en student med godkänd

examen på avancerad nivå

  • självständigt kunna genomföra undersökningar på vetenskaplig grund av komplicerade sammanhang och kunna tillämpa resultat från olika områden för att finna lösningar av komplexa problem, även i lägen när fullständig information saknas. Därför måste studenten ha fördjupade kunskaper, inse dessas begränsningar och därvid själv kunna vidga sitt kunskapsområde och ha stor förmåga att självständigt utföra empiriska undersökningar
  • kritiskt och korrekt kunna sammanfatta kunskapsläget inom medicinsk nuklidteknik/molecular imaging och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Studenten måste därför besitta betydande sakkunskap, vara väl förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga resultat från olika forskningstraditioner, och kunna formulera sina bedömningar
  • ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv. Studenten ska ha omfattande erfarenhet av att arbeta i grupp och kunna leda grupparbete
  • ha uppnått en betydande intellektuell mognad och bildning, samt ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna, liksom forskning och tillämpning av resultat inom fackområdet och kunna bidra till att lösa olika uppgifter i samhället.

Programmets uppläggning

Kurserna läses på avancerad nivå. Kurserna bygger på förkunskaper från kandidatnivån och ska ge en fördjupning och breddning av ämnesområdet. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser. Termin 1 ger insikt om radionuklider och effekter av joniserande strålning samt fördjupad kunskap om avancerade radionuklidbaserade tekniker som används inom forskning och sjukvård. Viktiga moment under terminen inkluderar även produktion av radiofarmaceutiska substanser och hur man säkerställer kvalitet och patientsäkerhet vid framställning av läkemedel. Under termin två används dessa kunskaper som utgångspunkt för mer tillämpade frågeställningar rörande bildgivande diagnostik och terapi med radionuklidmärkta substanser. Fokus ligger på aktuell forskning som avser att identifiera nya måltavlor för radionuklidbaserad detektion och terapi av tumörer. Terminen avslutas med ett projektarbete som ger möjlighet till fördjupning inom ämnesområdet forskningsnära miljö. Under både termin ett och två varvas den teoretiska undervisningen med praktiska moment. Möjlighet finns att avsluta första året med en magisterexamen.

Under termin tre ges fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kemiska, biologiska och medicinska aspekter på användning av radioaktiva nuklider. Undervisningen sker i forskningsnära miljö och fokus ligger på radionuklider för PET vid experimentella och kliniska undersökningar. Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra. Ämnet ska rymmas inom ämnesområdet medicinsk nuklidteknik och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn

Programmet omfattar 120 hp (högskolepoäng).

Termin 1

Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6,0 hp

Nuklidproduktion och radiokemi, 9,0 hp

Detektorteknik och dosimetri, 12,0 hp

God tillverkningssed, 3,0 hp (6,0 hp)

Termin 2

God tillverkningssed, forts. 3,0 hp (6,0 hp)

Nukliddiagnostik och nuklidterapi, 12,0 hp

Projektarbete, 15,0 hp

Termin 3

Märkningskemi och substansutveckling, 30 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp.

Undervisning

Under hela utbildningen är studierna schemabundna med undervisning som omfattar föreläsningar, laborationer, gruppundervisning, demonstrationer och studiebesök. Delar av undervisningen kommer att ges via interaktivt webbaserat material. Undervisningen är på engelska.

Närvaro är obligatorisk vid följande moment:

  1. föreläsningar som innehåller demonstrationer eller vars innehåll kompletterar obligatorisk kurslitteratur
  2. gruppundervisning
  3. seminarier
  4. laborationer
  5. studiebesök.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk nuklidteknik som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänd examination.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Betyg erhålls enligt den tvågradiga betygsskalan underkänd, godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin