Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

Utbildningsplan, SPA1K

Kod
SPA1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFK 2021/42 Doss: 3.2.1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Syfte

Programmet syftar till att studenten utifrån en vetenskaplig grund ska tillägna sig kunskaper och färdigheter som fordras för ett självständigt, kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt arbetslivets olika delområden. Programmet ska också möjliggöra studentens vidare professionella och vetenskapliga utveckling inom området.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

  • identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem
  • utifrån beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier förklara hur olika faktorer inom och utom en organisation påverkar personalarbete i vid mening
  • utifrån beteendevetenskapliga utgångspunkter förklara samspelet mellan individ, grupp och organisation
  • välja och värdera olika metoder att samla in och analysera data
  • inom givna tidsramar självständigt planera, genomföra och avrapportera arbeten inom valt ämnesområde
  • självständigt söka och värdera information inom de områden utbildningen behandlar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • värdera och förhålla sig kritisk till inom området rådande föreställningar, publicerad forskning och annat material
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens.

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Programmet innehåller ämnesprogression upp till 90 högskolepoäng i ett av ämnena pedagogik, sociologi alternativt psykologi. Bredden uppnås genom att studenten dels läser 30 högskolepoäng i övriga beteendevetenskapliga ämnen, dels 60 högskolepoäng i andra, mot området inriktade, ämnen.

Programmets uppläggning

Programmet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under tre år. De fyra första terminerna utgör ett sammanhållet grundblock och består av obligatoriska kurser. Därefter väljs fördjupning inom något av ämnena pedagogik (med inriktning mot vuxna och arbetsliv), sociologi (med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal) eller psykologi.

KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET

Termin 1

Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2

Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp

Metod och projektarbete, 15 hp

Termin 3

Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4

Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5 och 6

Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp och C, 30 hp

Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp och C, 30 hp

Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp och Psykologi C, 30 hp

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs som föreläsningar, gruppövningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga eller muntliga prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, t.ex. redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning.

På samtliga kurser sätts betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena pedagogik (med inriktning mot vuxna och arbetsliv), sociologi (med inriktning mot arbetsliv och organisation), eller psykologi, varav 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom biområde.

Övriga föreskrifter

Den som antagits till programmet är garanterad plats på kurser inom programmet sex terminer i följd. Till termin 5, fördjupningsterminen, har man platsgaranti inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena man kan fördjupa sig inom.

För att vara behörig att påbörja termin 5 ska programkursen på 15 hp inom det valda fördjupningsområdet och kursen Metod och projektarbete A,15 hp, vara helt avklarade.

Efter genomgånget program och avlagd examen har studenten behörighet för utbildningar på avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin