Masterprogram i engelska

120 hp

Utbildningsplan, HEN2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEN2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 november 2008
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Programmet är inrättat av rektor och utbildningsplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07. Planen är senast reviderad 2008-11-13 och gäller fr.o.m. 2009-07-01.

Behörighetskrav

Svensk kandidatexamen i engelska eller BA i engelska, eller en examen på motsvarande nivå (dvs. en universitetsexamen i engelska som inkluderar en uppsats om minst 8000 ord). Uppsatsens frågeställningar och metod måste vara relevanta för den valda inriktningen av masterprogrammet.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Inriktningen mot engelsk litteratur respektive amerikansk litteratur och kultur består av sex kurser om 7,5, 10 och 15 högskolepoäng under det första året. Inriktningen mot engelsk språkvetenskap består av åtta kurser om 7,5 högskolepoäng vardera under det första året. Inom alla inriktningarna kan kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng ersättas av ett examensarbete om 15 högskolepoäng under termin 2. Det andra året läses inom alla inriktningarna fyra valfria kurser om antingen 5, 7,5 eller 10 högskolepoäng. Av dessa måste minst 22,5 högskolepoäng ligga inom den valda inriktningen på programmet. Examensarbetet om 30 högskolepoäng som förläggs till termin 4 måste också det ligga inom den valda inriktningen på programmet. De ingående kursernas innehåll och ordningsföljd kan variera från år till år.

Efter avslutat program ska studenten

- kunna visa god förtrogenhet med något av områdena engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur

- kunna visa god förtrogenhet med litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar

- kunna aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet

- kunna med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

- kunna med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift relaterad till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

- kunna visa förmåga att med en hög grad av självständighet författa och försvara ett vetenskapligt examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (för magisterexamen 15 högskolepoäng)

- kunna visa förmåga att kritiskt granska andras arbeten och självständigt genomföra en opposition

- kunna aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner samt även leda sådana diskussioner

- kunna självständigt presentera kunskapsöversikter, forskningsläge och eget arbete.

För mer detaljerad information om i programmet ingående kurser, se programmets studieplan.

Undervisning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Det första årets studier om 60 högskolepoäng kan omfatta ett examensarbete om 15 högskolepoäng och leder då till magisterexamen och ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom den valda inriktningen. Det andra årets studier innebär ytterligare fördjupning inom inriktningen och omfattar ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Undervisningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått det första året av Magisterprogrammet i engelska, 60 hp, får efter egen begäran en magisterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogrammet i engelska, 120 hp, får efter egen begäran en masterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Övriga föreskrifter

I programmet förbereds studenten för yrken som kräver goda kunskaper och färdigheter samt vetenskaplig skolning inom ämnesområdet engelska, t ex, tjänster inom högskolan, skolväsendet, museer, arkiv, bibliotek, förlag, myndigheter, departement, turism, media (t.ex. journalist, översättare) EU (tolk) och liknande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin