Masterprogram i analytisk kemi - EACH

120 hp

Utbildningsplan, TAK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TAK2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2020-08-25 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2020 finnas ett masterprogram i analytisk kemi - EACH (UFV/2020/1161).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp kemi eller kemiteknik samt 20 hp matematik och/eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter avklarat program kommer den studerande att uppfylla kraven för en masterexamen inom huvudområdet kemi vid Uppsala universitet samt en masterexamen vid Tartu universitet.

Masterprogrammet i analytisk kemi - EACH fokuserar både på de grundläggande principerna för noggrann analys av kemiskt komplexa frågeställningar och på de senaste banbrytande landvinningarna inom specialiserad högteknologisk analysteknik som inkluderar högupplösande multidimensionell separation och tandem masspektrometri med applikationer inom metabolomik och proteomik. Programmet syftar till att möta det ökade behovet av kunskap och färdigheter av just denna kombination av ämnen och definierar en ny yrkesprofil som svarar mot den växande bristen på kompetens inom analytisk kemi, behandling och tolkning av komplexa multivariata data som råder inom både akademin och industrin. Programmet banar väg för en karriär inom akademin eller andra forskningsintensiva arbetsplatser så som industrin eller offentlig sektor.

Programmet utgörs av en noga utvald kombination av kurser som både ger en stark teoretisk bas och en förmåga att tillämpa denna kunskap i praktiska tillämpningar. Programmet erbjuder kurser, projektarbete och specialiseringar i samarbete med såväl industriella som akademiska partner. Detta ger förutsättningar för att relatera förvärvade kunskaper och färdigheter till relevanta och aktuella problem inom både forskning och industri.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterexamen i kemi skall studenten

 • självständigt kunna formulera och analysera problem med kemisk relevans samt genom informationssökning, experiment och datoranvändning inhämta tillräcklig information som behövs för att föreslå lösningar, även när fullständig information saknas
 • ha avancerade färdigheter för att självständigt eller i samverkan med andra kunna planera och utföra experimentellt arbete och datorberäkningar på kemiska system och kritiskt kunna utvärdera resultaten
 • självständigt och i samverkan med andra på vetenskaplig grund kunna initiera, ansvara för, planera och leda utredningar och undersökningar av komplicerade frågeställningar med kemisk relevans, även genom att tillämpa kunskap inom angränsande ämnesområden såsom matematik, fysik och biologi.
 • vara orienterad om gällande lagar och bestämmelser angående kemiskt arbete, samt ha god insikt om kemins betydelse för samhället
 • självständigt kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att använda kemisk litteratur och databaser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterexamen i kemi skall studenten

 • självständigt och i samverkan med andra skriftligt och muntligt kunna presentera resultat och slutsatser på ett för området relevant sätt, samt på en adekvat nivå kunna diskutera kemiska frågeställningar kemins i samhället med olika grupper.

Programmets uppläggning

Masterprogram i analytisk kemi - EACH är en del i masterprogrammet EACH - Excellence in Analytical Chemistry som är ett Erasmus Mundus Joint Master Degree program i kemi med inriktning mot analytisk kemi och som ges gemensamt av Tartu Ülikool, Université Claude Bernard Lyon 1, Åbo Akademi och Uppsala universitet.

Studenter inom masterprogrammet i analytisk kemi - EACH vid Uppsala universitet läser första året vid Tartu Ülikool, Estland och år 2 vid Uppsala universitet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och den kunskap som studenterna har med sig från sina tidigare studier. Studenterna förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen samt ta stort ansvar, både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvaret för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter.

För att tillägna sig både ny kunskap och nya färdigheter på avancerad nivå innehåller flertalet kurser, förutom föreläsningar och lektioner, även seminarier och projekt där kommunikationsträning är en integrerad del. I samtliga kurser är även den självständiga, laborativa träningen en mycket viktig del.

Masterprogrammet EACH är ett internationellt masterprogram och all undervisning sker på engelska.

Examen

Masterprogrammet EACH - Excellence in Analytical Chemistry leder till en så kallad "double degree" och examensbevis kan erhållas från flera aktuella lärosäten. Studenter som läser masterprogrammet i analytisk kemi - EACH vid Uppsala universitet kan ansökan om masterexamen från både Tartu universitet och Uppsala universitet).

Rektor vid Uppsala universitet utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med kemi som huvudområde.

Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Programmet söks via Tartu Ülikool.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin