Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv

120 hp

Utbildningsplan, HAK2M

Kod
HAK2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/37
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i antikens kultur och samhällsliv ska ge fördjupade kunskaper i problemformulering och i analys och tolkning av materiellt, ikonografiskt eller skriftligt källmaterial från den antika Medelhavsvärlden, som leder fram till ett självständigt arbete (masteruppsats). Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra undersökningar inom ämnesområdet antikens kultur och samhällsliv på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Under de första tre terminerna läser studenterna obligatoriska kurser inom huvudområdet motsvarande 30 hp (inklusive 15 hp examensarbetet), samt ämnesfördjupande eller valbara kurser motsvarande 60 hp. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Uppsatsen handleds av lärare med relevant specialistkompetens.

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med varje student på programmet upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen upprättas vid utbildningens början och följs därefter upp kontinuerligt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin