Masterprogram i estetik

120 hp

Utbildningsplan, HES2M

Kod
HES2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 maj 2023
Diarienummer
HISTFILFAK 2023/63
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Bland studentens samlade betyg skall finnas minst 60 hp i något av ämnena estetik, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap och musikvetenskap. Där skall också ingå ett självständigt arbete om minst 2 000 ord som behandlar frågor av en teoretisk, begreppslig eller filosofisk natur.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge studenten möjlighet att på avancerad nivå i estetik vidareutveckla kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt på ett sådant sätt att studenten efter examen är väl förberedd för ett yrke med komplexa arbetsuppgifter i kvalificerad verksamhet och för fortsatta studier på forskarnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom estetik, inbegripet såväl brett kunnande inom estetik som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av estetik samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i estetik
  • visa bred och väsentligt fördjupad kunskap om metoder, begrepp och teorier inom estetik.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Studenten skall därvidlag med bredd och på ett fördjupat sätt kunna förklara och kritiskt utvärdera estetiska teorier och begrepp samt självständigt och kritiskt kunna presentera och utvärdera argument och slutsatser från forskning i estetik.
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Studenten skall därvidlag i sitt examensarbete självständigt och kreativt ha formulerat, avgränsat och genomfört en forskningsuppgift i estetik i form av en vetenskaplig uppsats.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

  • visa förmåga att inom estetik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet är tvåårigt med möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett år. Möjlighet finns även att komplettera en tidigare magisterexamen för att erhålla en masterexamen.

I programmet ingår obligatoriska kurser (22,5 hp), valbara kurser (52,5 hp) samt ett examensarbete om 45 hp. Under programmets andra år finns möjlighet att inom ramen för de valbara kurserna göra praktik eller delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Studenter som avser att avlägga en magisterexamen läser obligatoriska kurser (15 hp), valbara kurser (15 hp) samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med estetik som huvudområde. Programmet kan efter ett år avslutas med en filosofie magisterexamen med estetik som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin