Masterprogram i skandinavistik

120 hp

Utbildningsplan, HSS2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HSS2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 juni 2023
Diarienummer
SPRÅKFAK 2023/26
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-09-24. Programmet omfattar två års heltidsstudier men studenten kan välja att efter ett år avsluta sina studier med en magisterexamen. Programmet leder efter första året till en filosofie magisterexamen inom huvudområdet skandinavistik. Det andra årets studier leder till en filosofie masterexamen inom samma huvudområde.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, färöiska, isländska, norska eller svenska.

Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) eller engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Masterprogrammet i skandinavistik syftar till att ge de studerande möjligheter att studera ämnet skandinavistik mera ingående och kritiskt arbeta med frågor som rör historiska och nutida uttryck hos, samt likheter och skillnader mellan de nordiska språken och deras litteratur. Studenterna kommer efter avslutad utbildning att ha fördjupade empiriska och teoretiska kunskaper om de nordiska språken och om den nordiska litteraturen och kulturen.

Mål

Utbildningsmål

Efter avslutad examen förväntas studenterna kunna

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet skandinavistik, inbegripet brett kunnande inom området samt fördjupade kunskaper inom delar av området

- visa fördjupad metodisk och teoretisk kunskap inom området skandinavistik

- redogöra för aktuell forskning inom området skandinavistik

- identifiera, precisera/avgränsa och distinkt presentera ett vetenskapligt problem av viss komplexitet och originalitet inom ämnesområdet skandinavistik

- utifrån relevant metod och teoribildning författa en uppsats som utgör ett bidrag till kunskapsutvecklingen inom området

- självständigt sätta sig in i andras arbeten och genomföra ett oppositionsuppdrag

- självständigt och korrekt i tal och skrift presentera resultat från forskning i skandinavistik

- visa förmåga att inom området skandinavistik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa kunskap om etiska aspekter på forsknings

- och utvecklingsarbete

- uttrycka sig effektivt och väl i tal och skrift och i skrift inte enbart korrekt utan även med stilistisk och argumentativ medvetenhet.

Programmets uppläggning

Ettårig magisterexamen, 60 hp

Innehåll: Kurs 1: Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk) 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 3: Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Vid litteraturvetenskaplig inriktning:

Kurs 4: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp

Kurs 5: Valfri kurs på avancerad nivå vid institutionerna för litteraturvetenskap eller nordiska språk, alternativt inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån (7,5 hp)

Vid inriktning mot nordiska språk:

Kurs 4: Vetenskapligt skrivande på svenska

Kurs 5: Examensarbete för magisterexamen 15 hp

Kurs 6-7: Valfria kurser på avancerad nivå vid institutionerna för litteraturvetenskap eller nordiska språk, alternativt inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån, 7,5 hp/kurs

Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare.

1-2 av de valfria kurserna kan förläggas till grundnivå.

Tvåårig masterexamen, 120 hp

Innehåll:

Kurs 1: Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk) 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 3: Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Vid litteraturvetenskaplig inriktning:

Kurs 4: Examensarbete för masterexamen, 45 hp

Kurs 5-11: Valfria kurser på avancerad nivå vid institutionerna för litteraturvetenskap eller nordiska språk, alternativt inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån, 7,5 hp/kurs

Vid inriktning mot nordiska språk:

Kurs 4: Vetenskapligt skrivande på svenska

Kurs 5: Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Kurs 6-13: Valfria kurser på avancerad nivå vid institutionerna för litteraturvetenskap eller nordiska språk, alternativt inom historisk-filosofiska respektive språkvetenskapliga fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån, 7,5 hp/kurs

1-2 av de valfria kurserna kan ersättas av praktik. 1-4 av de valfria kurserna kan förläggas till grundnivå.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och andra övningar på de kurser som ingår i programmet. På examensarbeten ges handledning. Vissa kurser består av självstudier med inslag av handledning/tutorials.

Examen

Följande examensarbeten/uppsatser kan ingå:

Examensarbete i skandinavistik på avancerad nivå, 30/45 hp (masterexamen)

Examensarbete i skandinavistik på avancerad nivå, 15/30 hp (magisterexamen)

Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete, 30/45 hp. Studenter som avser att avsluta efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för magisterexamen, 15/30 hp. Uppsatser med inriktning mot nordiska språk omfattar 30 hp (master) respektive 15 hp (magister). Uppsatser med inriktning mot litteraturvetenskap omfattar 45 hp (master) respektive 30 hp (magister).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin