Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME

120 hp

Utbildningsplan, TEB2M

Kod
TEB2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2020-08-25 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2020 finnas ett masterprogram evolutionsbiologi - MEME (UFV/2020/1163).

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Studenterna ska efter avslutad utbildning klara kvalificerade arbetsuppgifter inom företag, organisationer och myndigheter.

Programmet ges tillsammans med Rijksuniversität Groningen i Nederländerna, Université 2 Montpellier i Frankrike och Ludwig Maximilians Universität München i Tyskland. Utöver dessa är Harvard University i USA och Université Lausanne i Schweiz affilierade partners. Samarbetet lägger grund för en gedigen teoretisk och vetenskaplig utbildning som ska ge förmåga till analytiskt tänkande och förbereda för forskarutbildning inom området.

Programmets fokus på centrala evolutionsbiologiska begrepp skall ge en god grund för framgångsrik forskarutbildning och andra karriärvägar utanför akademien. Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet. Studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar har grundlagts på en tidigare nivå men fördjupas ytterligare inom programmet.

Mål

Mål för masterexamen

Högskolelagen

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Högskoleförordningen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen ovan skall studenten efter avslutad utbildning inom området för programmet

- visa kunskap om centrala evolutionsbiologiska begrepp

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

- kunna genomföra individuella projektarbeten som bygger på gedigen evolutionsbiologisk analys

- självständigt och kritiskt kunna integrera och analysera kunskaper inom det evolutionsbiologiska området

Programmets uppläggning

Det tvååriga programmet ges inte i sin helhet i Uppsala. I varje kohort startar ungefär hälften av studenterna i Uppsala och resten i Groningen. Under termin två bedrivs studier antingen i Montpellier eller i München. Under termin 3 och fyra gör studenterna egna forskningsprojekt vid någon eller några av de fyra partneruniversiteten eller hos de affilierade universiteten. I undantagsfall kan studenter bedriva studier utanför dessa men då med handledning också hos någon av partnerna.

Kurserna i Uppsala under den första terminen samläses med mastersprogrammet i biologi vid UU och de kurser som erbjuds MEME-studenterna under den första terminen är Evolutionära processer samt Evolutionära mönster. Under termin tre och fyra erbjuds studenterna egna forskningsprojekt i kurserna 1BG362 Examensarbete E2 i biologi och 1BG368 Projektarbete i biologi.

Studenter som studerat minst en termin i Uppsala och som uppfyller Uppsala universitets krav för en generell examen på avancerad nivå kan efter programmet ansöka om examen på avancerad nivå med biologi som huvudämne.

Undervisning

Undervisningen består under år 1 i huvudsak av seminarier och föreläsningar. Skriftlig och muntlig behandling av vetenskapliga artiklar och litteratur samt framställning av egna skrivna arbeten är centrala delar av undervisningen. Under år 2 genomför studenterna två egna projektkurser, vardera om 30 hp, varav den ena motsvarar ett examensarbete i biologi. Obligatoriska moment ingår i de flesta kurser. Undervisningen sker på engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde. Examen kommer efter fullföljda och godkända studier utfärdas enskilt av Uppsala universitet och övriga partneruniversitet.

Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet. Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Programmet söks via Rijksunivärsität Groningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin