Masterprogram i engelska

120 hp

Utbildningsplan, HEN2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEN2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2013
Diarienummer
SPRÅKFAK 2013/31
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Svensk kandidatexamen i engelska eller BA i engelska, eller en examen på motsvarande nivå (dvs. en universitetsexamen i engelska som inkluderar en uppsats om minst 8000 ord). De frågeställningar och den metod som använts i uppsatsen måste vara relevanta för den valda inriktningen av masterprogrammet.

Syfte

Syftet med Masterprogrammet i engelska är att ge studenterna möjlighet att öka sin kompetens inom en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom en av riktningarna ger en god grund till forskarutbildning inom ämnet och är förberedande till att såväl nationellt som internationellt verka inom utbildning, förlagsverksamhet, tolknings- och översättningsverksamhet, mm.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

• visa god förtrogenhet med något av områdena engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur

• visa god förtrogenhet med litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar

• aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet

• med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

• med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen

• demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet författa och försvara ett vetenskapligt examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (för magisterexamen 15 högskolepoäng)

• demonstrera förmåga att kritiskt granska andras arbeten och självständigt genomföra en opposition

• aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner samt även leda sådana diskussioner

• självständigt presentera kunskapsöversikter, forskningsläge och eget arbete.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Inriktningen mot engelsk litteratur respektive amerikansk litteratur och kultur består av 7 kurser om 7,5 eller 15 högskolepoäng under det första året. Inriktningen mot engelsk språkvetenskap består av åtta delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera under det första året. Inom alla inriktningarna kan kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng ersättas av ett examensarbete om 15 högskolepoäng under termin 2. Det andra året läses inom de litteraturvetenskapliga inriktningarna tre kurser om 7,5 eller 15 högskolepoäng. Inom inriktningen mot engelsk språkvetenskap läses det andra året fyra kurser om 7,5 högskolepoäng. Av dessa måste minst 22,5 högskolepoäng ligga inom den valda inriktningen på programmet. Examensarbetet om 30 högskolepoäng som förläggs till termin 4 måste också det ligga inom den valda inriktningen på programmet. De ingående kursernas innehåll och ordningsföljd kan variera från år till år.

För inriktning mot engelsk litteratur ser programmet ut som följer:

Termin 1

• Vetenskapligt skrivande (7,5 hp)

• Litteraturteori (7,5 hp)

• ”Det engelska”: hur kulturell identitet skapas (7,5 hp)

• Perspektiv på Shakespeare (7,5 hp)

Termin 2

• Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945 (15 hp)

• Viktoriana: litteratur och materiell kultur (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Gemensamma världar: litteratur och etik (7,5 hp)*

• Litteratur och vetenskap (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Litteratur och terrorism (7,5 hp)*

Termin 3

• Postmodernismen och därefter: berättande sedan 1960 (15 hp)

• Litteraturteori med inriktning mot examensarbete (7,5 hp)

• “Symbolic Exchange and Death”: litteratur som balansakt (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Sydafrikansk litteratur efter apartheid: minne och sorgearbete (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Praktikkurs (7,5 hp)

Termin 4

• Examensarbete (30 hp)

Kurser märkta * ges omväxlande vartannat år.

För inriktning mot amerikansk litteratur ser programmet ut som följer:

Termin 1

• Vetenskapligt skrivande (7,5 hp)

• Litteraturteori (7,5 hp)

• Hur “Amerika” har skapats (7,5 hp)

• Amerika i svart och vitt (7,5 hp)

Termin 2

• Det chockerande nya: brittisk och amerikansk litteratur 1900-1945 (15 hp)

• Det moderna amerikanska dramat: Staging Difference (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Den privata rösten, den offentliga platsen: modern amerikansk poesi (7,5 hp)*

• Att (över)skriva gränser: nutida amerikansk litteratur (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Hur kartbilden förändrats: den amerikanska litteraturen och världen (7,5 hp)*

Termin 3

• Postmodernismen och därefter: berättande sedan 1960 (15 hp)

• Litteraturteori med inriktning mot examensarbete (7,5 hp)

• Visualitet och amerikansk litteratur (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Grafiska romaner idag (7,5 hp)*

ALTERNATIVT

Praktikkurs (7,5 hp)

Termin 4

• Examensarbete (30 hp)

Kurser märkta * ges omväxlande vartannat år.

För språkvetenskaplig inriktning ser programmet ut som följer:

Termin 1

• Nyengelsk språkhistoria (7,5 hp)

• Korpusbaserade studier inom engelsk grammatik (7,5 hp)

• Språk och samhälle (7,5 hp)

• Vetenskapligt skrivande (7,5 hp)

Termin 2

• Andraspråksinlärning (7,5 hp)

• Global engelska (7,5 hp)

• Fördjupningskurs i språkstruktur: fokus på syntax (7,5 hp)

• Valfri delkurs bestående antingen av en kurs i engelsk litteratur/amerikansk litteratur och kultur eller en av språkvetenskapliga fakultetens fakultetsgemensamma kurser, 7,5 högskolepoäng. Se kursutbudet för dessa inriktningar eller det fakultetsgemensamma kursutbudet innevarande termin.

Termin 3

• Amerikanska sociolekter (7,5 hp)

• Att undervisa i engelska som främmande språk (7,5 hp)

• Forn- och medelengelska (7,5 hp)

• Valfri delkurs bestående antingen av en kurs i engelsk litteratur, amerikansk litteratur och kultur eller av en kurs ur språkvetenskapliga fakultetens fakultetsgemensamma kurser, 7,5 högskolepoäng. Se kursutbudet för dessa inriktningar eller det fakultetsgemensamma kursutbudet innevarande termin.

ALTERNATIVT

Praktikkurs (7,5 hp)

Termin 4

• Examensarbete (30 hp)

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Undervisningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått det första året av Magisterprogrammet i engelska, 60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp, får efter egen begäran en magisterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogrammet i engelska, 120 hp, får efter egen begäran en masterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Övriga föreskrifter

Inom de två inriktningarna mot litteratur ska studenterna ha erhållit 75 av 90 möjliga högskolepoäng innan de kan påbörja arbetet med masteruppsatsen (30 hp).

I programmet förbereds studenten för yrken som kräver goda kunskaper och färdigheter samt vetenskaplig skolning inom ämnesområdet engelska, t ex, tjänster inom högskolan, skolväsendet, museer, arkiv, bibliotek, förlag, myndigheter, departement, turism, media (t.ex. journalist, översättare), EU (tolk) och liknande.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i utbildningsplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin