Masterprogram i medicinsk nuklidteknik

120 hp

Utbildningsplan, MMN2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MMN2M
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 21 september 2012
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik är inrättat efter beslut av Uppsala universitets rektor efter förslag från fakultetsnämnden för medicin och farmaci.

De allmänna målen i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå skall gälla.

Övergripande mål

Masterprogrammet erbjuder kurser som ger fördjupade kunskaper i dosimetri, radiokemi, nuklearmedicin och onkologi. Utbildningen syftar till att förbereda för självständig yrkesutövning inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, utrednings-, produktions-, kontroll-, lednings- eller informationsverksamhet med anknytning till det medicinska och biomedicinska området. Den vänder sig även till studenter som avser att fortsätta med studier på forskarutbildningsnivå. Studenten ska förvärva metodologiska färdigheter och djupgående ämnesinsikt samt förmåga till självständigt kritiskt tänkande.

Mål som förväntade studieresultat

För godkänd examen på avancerad nivåskall en student ha djupa och breda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Dessutom skall studenten besitta avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av experimentella tekniker relevanta för ämnesområdet. Med denna kunskap skall studenten

• självständigt kunna genomföra undersökningar på vetenskaplig grund av komplicerade sammanhang och kunna tillämpa resultat från olika områden för att finna lösningar av komplexa problem, även i lägen när fullständig information saknas. Därför måste studenten ha fördjupade kunskaper, inse dessas begränsning och därvid själv kunna vidga sitt kunskapsområde och ha stor förmåga att självständigt utföra empiriska undersökningar

• kritiskt och korrekt kunna sammanfatta kunskapsläget inom medicinsk nuklidteknik/molecular imaging och angränsande områden vad gäller metoder, resultat, och tillämpningsmöjligheter. Studenten måste därför besitta betydande sakkunskap, vara väl förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga resultat från olika forskningstraditioner, och kunna formulera sina bedömningar

• ha utvecklat förmågan att vidareutbilda sig själv. Studenten skall ha omfattande erfarenhet av att arbeta i grupp och kunna leda grupparbete

• ha uppnått en betydande intellektuell mognad och bildning, samt ha förvärvat en god överblick över hur de egna kunskaperna och färdigheterna, liksom forskning och tillämpning av resultat inom fackområdet och kunna bidra till att lösa olika uppgifter i samhället

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, farmaci, fysik, radiofysik, kemi, biologi eller närliggande ämnesområden.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Programmets uppläggning

Kurserna läses på avancerad nivå. Kurserna bygger på förkunskaper från kandidatnivån och skall ge en fördjupning och breddning av ämnesområdet. Vidare förväntas studenten arbeta med hög grad av självständighet och ta ansvar för det egna lärandet. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser. Första året består till huvuddelen av obligatoriska kurser. Termin 1 ger insikt om radionuklider och effekter av joniserande strålning samt fördjupad kunskap om avancerade radionuklidbaserade tekniker som används inom forskning och sjukvård. Viktiga moment under terminen inkluderar även produktion av radiofarmaceutiska substanser och hur man säkerställer kvalitet och patientsäkerhet vid framställning av läkemedel. Under termin två används dessa kunskaper som utgångspunkt för mer tillämpade frågeställningar rörande bildgivande diagnostik och terapi med radionuklidmärkta substanser. Fokus ligger på aktuell forskning som avser att identifiera nya måltavlor för radionuklidbaserad detektion och terapi av tumörer. Terminen avslutas med ett projektarbete som ger möjlighet till fördjupning inom ämnesområdet forskningsnära miljö. Under både termin ett och två varvas den teoretiska undervisningen med praktiska moment. Möjlighet finns att avsluta första året med en magisterexamen.

Under termin tre ges fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kemiska, biologiska och medicinska aspekter på användning av radioaktiva nuklider. Undervisningen sker i forskningsnära miljö och fokus ligger på radionuklider för PET vid experimentella och kliniska undersökningar. Programmet avslutas med ett självständigt arbete under termin fyra. Ämnet skall rymmas inom ämnesområdet medicinsk nuklidteknik och kan utföras vid akademisk enhet, företag eller inom den offentliga sektorn

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten, studiebesök och projektarbeten. Föreläsningarna har en stark förankring i pågående forskning inom det området. Målet med seminarierna är att utveckla förmågan att förstå, tolka och kritiskt bedöma vetenskapliga texter. Seminarierna innefattar även träning i att kritiskt granska metoder och resultat, sammanställa fakta och att dra slutsatser. Praktisk erfarenhet av experimentella strategier och vetenskapliga frågeställningar utgör integrerade och obligatoriska moment under utbildningens första år. Laborationer har som mål att belysa pågående forskning inom respektive område och utförs delvis på forskningslaboratorier tillsammans med forskarstuderande som en del av pågående forskningsprojekt. För att träna förmågan att bedöma tillvägagångssätt, tolka resultat och lösa problem diskuteras uppnådda resultat regelbundet vid seminarier

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Degree of Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk nuklidteknik som huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin