Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

180 hp

Utbildningsplan, HKE1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HKE1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 27 september 2012
Diarienummer
HISTFILFAK 2012/42
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Centrum för genusvetenskap, Institutionen för arkeologi och antik historia, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Programansvarig institution är Konstvetenskapliga institutionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Syfte

Programmet ska förbereda för en flexibel arbetsmarknad som kan avse såväl egenföretagande som arbete inom etablerade kulturinstitutioner. Studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper inom humanistiska kulturämnen och färdigheter som kan komma till nytta som företagare inom kulturområdet.

Mål

För kandidatexamen ska studenten ha visat:

- fördjupade kunskaper och färdigheter inom något av de huvudområden som ingår i programmet liksom grundläggande kunskaper inom ett biämne, inbegripet kunskap om deras vetenskapliga grund och insikt i aktuella forskningsfrågor

- förmåga att reflektera över, diskutera och analysera kulturens roll inom olika näringar, samhällssektorer och discipliner

- förmåga att med kritiskt värderande förhållningssätt självständigt och i samverkan med andra förstå, tolka, bruka, vårda och värna materiella och immateriella kulturarv liksom nutida kulturföreteelser

- förmåga att utifrån ovanstående kunskapsområden såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera med olika grupper i samhället

- grundläggande färdigheter i entreprenörskap

- förmåga att praktiskt kunna omsätta kulturkunskaper och entreprenörsfärdigheter i arbetslivet

- insikt i kultursektorns föränderliga arbetsmarknadsförhållanden för att därigenom kunna identifiera egna kompetensutvecklingsbehov.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Tre terminer ägnas åt något av programmets huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi (läses fyra terminer), etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap. Därutöver läses en termin entreprenörsinriktade kurser, en termin valfritt biämne och en termin verktygskurser där möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ges.

Undervisning

Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet i enlighet med fastställda kursplaner och kan bl.a. omfatta föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, fältarbete, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning. På examensarbetet ges handledning. Viss kvällsundervisning kan förekomma.

Progressionen inom programmet sker genom ämnesstudier med successiv kunskapsfördjupning inom valt huvudområde och med grundläggande kunskapsbreddning i valfritt biämne och i de entreprenörsinriktade kurserna. Den senare delen av utbildningen innehåller examensarbete på C-nivå (D-nivå för egyptologi), verktygskurser och verksamhetsförlagd utbildning.

Varje huvudområde har egna obligatoriska kurser. Som huvudområde kan något av följande ämnen väljas: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap och textilvetenskap. Biämne väljs fritt. Under den entreprenörsinriktade terminen erbjuds kurserna kulturen i samhället, entrepreneurship, marknadsföring inom kultursektorn och projektplanering. Verktygskurserna kan t.ex. omfatta muntlig kommunikation, visuell presentation och verksamhetsförlagd utbildning. Mer information om kurserna ges i studieplanen för respektive ämne. Utrymme för utlandsstudier finns inom programmet.

Examen

Filosofie kandidatexamen inom läst huvudområde

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin