Masterprogram i medicinsk forskning

120 hp

Utbildningsplan, MMF2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MMF2M
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 3 juni 2013
Diarienummer
MEDFARM 2012/1105
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom ett ämnesområde som kan klassificeras som biovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet vänder sig till studenter som på avancerad nivå önskar få fördjupad verksamhetsförlagd forskningspraktik (ersätter hittillsvarande Uppsala Graduate School in Biomedical Research – UGSBR). Programmet är utformat för att ge studenterna bred och djup kunskap om aktuell forskning och utveckling inom medicinsk vetenskap/biovetenskap samt färdigheter och förhållningssätt inom vetenskapligt arbete. Under programmets fjärde termin utförs ett examensarbete omfattande 30 hp.

Programmet syftar till att ge:

 • praktisk erfarenhet från egna forskningsprojekt samt inblick i och kunskap om flera andra pågående projekt.
 • en solid teoretisk grund till stöd för vetenskaplig kreativitet, problemlösning och kritiskt tänkande.
 • färdighet i vetenskaplig presentationsteknik.
 • kunskap om vetenskapens roll i samhället
 • insikt om forskningsetiska frågeställningar
 • brett kontaktnätverk av forskare verksamma inom akademi, sjukvård och företag

Mål

Studenten ska efter genomgånget program kunna

 • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av forskningsresultat och vetenskapsrelaterade utsagor.
 • söka och skriftligt sammanfatta vetenskapliga texter.
 • planera och genomföra forskningsprojekt, samt värdera metoder och tolka resultat.
 • presentera resultat från genomförda projekt muntligt, skriftligt och i posterform på ett pedagogiskt sätt.
 • tillämpa etiska regler och normer vid genomförande och rapportering av forskningsprojekt, samt värdera resultatens betydelse ur etiska perspektiv.

Programmets uppläggning

Programmet består av

Kurser omfattande 60 hp från något av medicinska fakultetens masterprogram

Avancerad forskningspraktik 30 hp

Examensarbete, 30 hp

Första året följer studenterna någon av de masterutbildningar som ges vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Studenter som läst minst 60 hp på avancerad nivå inom medicinsk vetenskap/biovetenskap vid annan fakultet/universitet kan ansöka om tillgodoräknade av första årets studier.

Programmets kurser under år två består huvudsakligen av individuella vetenskapliga fördjupningsarbeten där studenten tränas i att planera, utföra och utvärdera mindre forskningsprojekt. Kurserna bedrivs med nära individuell handledning vid olika forskningsenheter vid Uppsala universitet (i vissa fall även vid SLU, SU, KI eller företag). Projekten redovisas vid gemensamma presentationer där studenterna praktiserar olika former av redovisning. Vid dessa redovisningar tränar studenterna även förmågan att utvärdera och diskutera varandras forskningsresultat och val av forskningsmetoder.

Under den första kursen tränas specifikt posterpresentationer, korta skriftliga sammanfattningar, förmåga att sammanställa vetenskapliga översiktsartiklar samt muntlig presentation.

Den andra kursen utgörs av ett examensprojekt och här skall studenten uppvisa erhållna färdigheter i muntlig och skriftlig vetenskaplig presentation samt förmåga att kritiskt bedöma kurskamraters presentationer.

Förutom de praktiska projekten ingår teoretiska moment. Under två intensiva introduktionsveckor diskuteras olika ämnen relaterade till vetenskapsteori och aktuella forskningsområden vid Uppsala universitet presenteras. Dessutom beskrivs vetenskapssamhället, karriärvägar och arbetsmarknaden för ämnesområdet. Presentationstekniker undervisas vid seminarier och praktiska övningar och tillämpas därefter vid projektredovisningar. En temavecka i början av andra terminen ägnas helt åt fördjupning inom ett visst forskningsområde. Under båda kurserna ges regelbundna föreläsningar och seminarier som behandlar olika aspekter av biovetenskap, bl.a. bioinformatik, etik, försöksdjurskunskap och cellulära signalmekanismer.

Uppnådda resultat (teoretiska och praktiska) utvärderas av examinator med underlag från handledare och lärare. Betygsskalan är: väl godkänd, godkänd, undergodkänd.

Alla undervisningsmoment sker på engelska.

Examen

Programmet ger en medicine masterexamen med huvudområde medicinsk vetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin