Kandidatprogram i datavetenskap

180 hp

Utbildningsplan, TDV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TDV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av konsistoriet 2006-09-22 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi och matematik.

2. Mål för kandidatexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)

Programmets uppläggning

4.2.1 Beskrivning av programmet

Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till kandidatexamen i datavetenskap. Huvudområdet kompletteras med kurser inom fakultetens övriga områden eller inom andra områden vid Uppsala universitet. Kurser kan även läsas vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Undervisningen anknyter till aktuell forskning.

4.2.2 Övergripande mål för utbildningen

Kandidatprogrammet ska ge den studerande kunskaper inom huvudområdet datavetenskap och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Utbildningen ska förbereda för ett arbete inom näringsliv och myndigheter, eller för en fortsättning på avancerad nivå. Efter utbildningen ska den studerande ha goda och breda kunskaper i datavetenskap och kunna använda dem för fortsatta studier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor. Den studerande skall kunna medverka i, och tillföra relevanta kunskaper och metoder till, forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda områden.

4.2.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet:

- kunna redogöra för goda och breda kunskaper i datavetenskap för vidare studier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig verksamhet

- kunna inhämta de ytterligare kunskaper som behövs för att behandla och lösa problem genom informationssökning, datainsamling, experiment och datoranvändning

- kunna kritiskt granska datavetenskapliga modeller, bland annat genom jämförelser mellan modell och verklighet

- kunna tillämpa sin datavetenskapliga kompetens på andra områden, t.ex. kunna använda datavetenskapliga metoder vid lösning av problem i teknik eller naturvetenskap

- kunna redogöra för metoder och principer för datorer som ett allsidigt hjälpmedel inom framför allt matematik, naturvetenskap och teknik, men även andra ämnesområden

- kunna använda datavetenskaplig terminologi för att presentera, förklara och diskutera olika datavetenskapliga problemställningar

- kunna använda kunskap från matematiken eller angränsande naturvetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen av datavetenskapen

- kunna tillämpa datavetenskaplig teori på områden utanför den rena datavetenskapen

- kunna skriva program i flera olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm

- kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer, datorer och program

- kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda datavetenskaplig litteratur och databaser

En examen i huvudområdet datavetenskap kräver att den studerande har fördjupat sig inom ett eller flera delområden i datavetenskapen, t.ex. genom examensarbete.

4.2.4 Programmets uppläggning

Under första och andra läsåret läses grundläggande kurser i matematik och datavetenskap, till stora delar samläst med civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Det tredje året är en fördjupning inom datavetenskap, där höstterminen är ett fast definierat block och vårterminen består av valfria kurser och examensarbete. Programmet är upplagt för att förbereda studenten väl, både för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på masterprogrammet i datavetenskap.

4.2.5 Programmets kurser

Studiegången inom programmet anges i studieplanen.

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

3.2 Lokala beslut

Förutom 90 högskolepoäng inom huvudområdet ska finnas ett biområde om minst 30 högskolepoäng. Huvudområden, tillika biområden, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik.

En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurs eller kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 sept inför vårterminen.

I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att den studerande skall kunna antas till kursen. Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas för att bli antagen till kursen. Den studerande får vara beredd på att vissa moment kräver en extra arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas.

4.2.7 Betyg och examination

Ramarna för betygssättning och förnyade prov fastställs i kursplanerna, men detaljerna kring examinationen för ett kurstillfälle kan variera och skall tydligt meddelas senast vid kursstart. Detta för att möjliggöra en flexibilitet för den kursansvarige att, i samråd med programsamordnaren och berörd studierektor, välja en för kurstillfället lämplig examinationsform.

4.2.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är ska framgå av respektive kursplan.

4.2.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser.

Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom datavetenskap. Dessutom ska ett biområde på minst 30 högskolepoäng ingå. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet datavetenskap.

4.2.10 Uppflyttning till högre årskurs och studieavbrott

För att en student skall få påbörja studierna i sitt andra studieår fordras att han eller hon klarat minst 35 av de 60 högskolepoängen i första årskursen. För att få börja det tredje årets studier skall studenten ha klarat minst 45 högskolepoäng av första årskursen och minst 35 högskolepoäng av andra årskursen.

En student som inte uppfyller kraven för att få börja i andra eller tredje årskursen skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av studievägledaren.

För studenter som inte uppfyller givna programkrav registreras studieavbrott. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Studenten har rätt att yttra sig före beslutet. Studieavbrott registreras på följande grunder:

- studenten har avbrutit studierna utan att själv anmäla studieavbrott eller studieuppehåll

- studenten har inte följt sin individuella studieplan enligt ovan

- studenten har, trots anmaning, inte lagt upp individuell studieplan och prestationerna understiger tröskelvärdet för uppflyttning till högre årskurs.

Den som själv avbrutit eller enligt ovan angivna regler konstateras ha gjort studieavbrott har rätt att tentera inom påbörjade kurser och möjlighet att ansöka om att fortsätta studierna inom programmet när givna programkrav uppfyllts och om plats finns.

4.2.11 Återkommande utbildning, studieuppehåll och studieavbrott

Kandidatprogrammet kan genomgås i etapper. Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Sådan anmälan ställs till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och inlämnas till berörd studievägledare senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen.

Var och en som anmält studieuppehåll för viss tid har rätt att återuppta studierna vid den tidpunkt då studieuppehållet upphör. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin