Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

Utbildningsplan, SPA1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SPA1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 april 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/39 Doss 3:1:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Syfte

Programmet syftar till att studenten utifrån en vetenskaplig grund ska tillägna sig kunskaper och färdigheter som fordras för ett självständigt, kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt arbetslivets olika delområden. Programmet ska också möjliggöra studentens vidare professionella och vetenskapliga utveckling inom området.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

  • identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem
  • utifrån beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier förklara hur olika faktorer inom och utom en organisation påverkar personalarbete i vid mening
  • utifrån beteendevetenskapliga utgångspunkter förklara samspelet mellan individ, grupp och organisation
  • välja och värdera olika metoder att samla in och analysera data
  • inom givna tidsramar självständigt planera, genomföra och avrapportera arbeten inom valt ämnesområde
  • självständigt söka och värdera information inom de områden utbildningen behandlar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • värdera och förhålla sig kritisk till inom området rådande föreställningar, publicerad forskning och annat material
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens.

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Programmet innehåller ämnesprogression upp till 90 högskolepoäng i ett av ämnena pedagogik, sociologi alternativt psykologi. Bredden uppnås genom att studenten dels läser 60 högskolepoäng i övriga beteendevetenskapliga ämnen, dels 30 högskolepoäng i andra, mot området inriktade, ämnen.

Programmets uppläggning

Programmet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under tre år De fyra första terminerna utgör ett sammanhållet grundblock och består av obligatoriska kurser. Därefter väljs som fördjupning något av ämnena pedagogik (med inriktning mot vuxna och arbetsliv) eller sociologi (med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal) alternativt socialpsykologi. Det är också möjligt att välja ordinarie kurser i psykologi.

KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET

Termin 1: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A 30 hp

Termin 2: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A 30 hp

Termin 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv A 30 hp

Termin 4: Arbetsrätt 15 hp, Ekonomistyrning 15 hp

Termin 5 och 6:

Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B 30 hp och C 30 hp

Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B 30 hp och C 30 hp eller Socialpsykologi B 30 hp och C 30 hp

Alternativ 3: Psykologi B 30 hp och C 30 hp

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs som föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga eller muntliga prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, t.ex. redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning.

På samtliga kurser sätts betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena pedagogik (med inriktning mot vuxna och arbetsliv), sociologi (med inriktning mot arbetsliv och organisation), eller psykologi, varav 15 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet, samt med 30 högskolepoäng inom biområde.

Övriga föreskrifter

Den som antagits till programmet är garanterad plats på kurser inom programmet sex terminer i följd. Från och med termin 5 gäller platsgaranti för pedagogik och sociologi. Till psykologi är platsantalet begränsat.

För att vara behörig att påbörja termin 5 ska minst 105 högskolepoäng vara avklarade, varav 30 hp i valt fördjupningsämne. Ändringen gäller även för studenter som påbörjat utbildningen före HT-14.

Den som önskar studieuppehåll ska ansöka om det. Studieuppehåll kan endast medges för hel termin, totalt två terminer under utbildningstiden.

Efter genomgånget program och avlagd examen har studenten behörighet att söka till avancerad nivå inom valt huvudområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin