Masterprogram i engelska

120 hp

Utbildningsplan, HEN2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEN2M
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 augusti 2015
Diarienummer
SPRÅKFAK 2015/49
Ansvarig fakultet
Språkvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Syfte

Syftet med Masterprogrammet i engelska är att ge studenterna möjlighet att öka sin kompetens inom en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Djup ämneskunskap med mycket god vetenskaplig förankring inom en av riktningarna ger en god grund till forskarutbildning inom ämnet och är förberedande till att såväl nationellt som internationellt verka inom utbildning, förlagsverksamhet, tolknings- och översättningsverksamhet, mm.

Mål

Efter avslutat program ska studenten kunna

 • visa god förtrogenhet med något av områdena engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur
 • visa god förtrogenhet med litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga forskningsmetoder och problemställningar
 • med god insikt samla in och behandla komplext material relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen
 • aktivt följa utvecklingen och forskningen inom ämnesområdet
 • demonstrera förmåga att kritiskt granska andras arbeten och självständigt genomföra en opposition
 • aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i seminariediskussioner samt även leda sådana diskussioner
 • självständigt producera och presentera arbetet på ett sätt som visar gedigen kunskap om det akademiska skrivandets konventioner;
 • med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift relaterat till teoribildningen inom området och den valda problemställningen
 • demonstrera förmåga att med en hög grad av självständighet författa och försvara ett vetenskapligt examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (för magisterexamen 15 högskolepoäng)
 • redovisa viktiga aspekter av den valda inriktningen på flytande och korrekt engelska, både muntligt och skriftligt
 • visa förmåga att reflektera över forskningens sociala och etiska dimensioner.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Inriktningen mot engelsk litteratur respektive amerikansk litteratur och kultur består av 7 kurser om 7,5 och 15 högskolepoäng under det första året. Inriktningen mot engelsk språkvetenskap består av åtta delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera under det första året. Inom alla inriktningarna kan kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng ersättas av ett examensarbete om 15 högskolepoäng under termin 2 för att uppnå ämnesfördjupning för en magisterexamen i engelska. Det andra året läses inom de litteraturvetenskapliga inriktningarna fyra kurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Inom inriktningen mot engelsk språkvetenskap läses det andra året fyra kurser om 7,5 högskolepoäng. Av dessa måste minst 15 högskolepoäng ligga inom den valda inriktningen på programmet. Examensarbetet om 30 högskolepoäng som förläggs till termin 4 måste också det ligga inom den valda inriktningen på programmet. Kursernas innehåll och ordningsföljd kan variera från år till år.

Språkvetenskaplig inriktning:

Termin 1 omfattar en kurs i vetenskapligt skrivande à 7,5 hp, samt tre läskurser à 7,5 hp i engelsk språkvetenskap.

Termin 2 omfattar fyra kurser à 7,5 hp i engelsk språkvetenskap.

Termin 3 omfattar en kurs à 7,5 hp i engelsk språkvetenskap, en kurs i vetenskapligt skrivande à 7,5 hp samt två valfria kurser om 7,5 hp vardera bestående av kurser i engelsk litteratur/amerikansk litteratur och kultur och/eller en eller flera av Språkvetenskapliga fakultetens fakultetsgemensamma kurser. Se kursutbudet för dessa inriktningar eller det fakultetsgemensamma kursutbudet innevarande termin. En av de valfria kurserna kan även utgöras av en praktikkurs om 7,5 hp.

Termin 4 omfattar ett examensarbete i engelsk språkvetenskap om 30 hp.

Inriktning mot engelsk eller amerikansk litteratur och kultur:

Termin 1 omfattar en kurs i vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, samt en kurs i litteraturteori, 7,5 hp. Därutöver läser studenterna två litteraturkurser à 7,5 hp med specifik inriktning mot det valda ämnesområdet engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur.

Termin 2 omfattar en litteraturkurs, 15 hp, som läses gemensamt av studenterna inom båda inriktningar. Därutöver läser studenterna två litteraturkurser à 7,5 hp med specifik inriktning mot det valda ämnesområdet engelsk litteratur eller amerikansk litteratur.

Termin 3 omfattar tre litteraturkurser om 7,5 hp vardera som läses gemensamt av studenterna inom båda inriktningarna. Därutöver läser studenterna en läskurs om 7,5 hp med individuell inriktning inför fjärde terminens examensarbete. Under termin tre kan studenten välja att byta ut en 7,5-poängs litteraturkurs mot en praktikkurs av motsvarande omfattning.

Termin 4 omfattar ett examensarbete i engelsk respektive amerikansk litteratur om 30 hp.

Undervisning

Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Undervisningen bedrivs på helfart och omfattar fyra terminers studier.

Examen

Studerande som med godkänt resultat genomgått det första året av programmet, 60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp, får efter egen begäran en magisterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Studerande som med godkänt resultat genomgått Masterprogrammet i engelska, 120 hp, får efter egen begäran en masterexamen i engelska. I examensbeviset anges de kurser som den studerande fullgjort samt betyg och poängtal för dessa.

Övriga föreskrifter

Inom samtliga inriktningar ska studenterna ha erhållit 75 av 90 möjliga högskolepoäng innan de kan påbörja arbetet med masteruppsatsen (30 hp).

I programmet förbereds studenten för yrken som kräver goda kunskaper och färdigheter samt vetenskaplig skolning inom ämnesområdet engelska, t ex, tjänster inom högskolan, skolväsendet, museer, arkiv, bibliotek, förlag, myndigheter, departement, turism, media (t.ex. journalist, översättare), EU (tolk) och liknande.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i utbildningsplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin