Grundlärarprogrammet

240 hp

Utbildningsplan, UGR0Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
UGR0Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 22 januari 2015
Diarienummer
UTBVET 2015/02
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Grundlärarprogrammet 240 hp med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt Grundlärarprogrammet, 240 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. Programmen består av ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Den är också ett av statens medel för att uppnå målen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, främja ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbereda för en kommande yrkesutövning och för fortsatt professionell utveckling. Det innebär att utbildningen ska ge de studerande förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det yrkesområde och de ämnen/ämnesområden utbildningen avser.

De ingående kurserna ska alla ha en tydlig inriktning mot något eller några av de mål som föreskrivs i examensordningen för respektive lärarexamen. Innehållet ska vidare relateras till de olika skolformernas/verksamhetsområdenas styrdokument.

Utbildningen ska präglas av ett nära samarbete mellan Uppsala universitet och regionens förskolor, fritidshem och skolor så att en nära koppling till relevant forskning, verksamhet i förskola, fritidshem, skola samt samhällets krav kännetecknar utbildningen.

Grundlärarprogrammets uppläggning och innehåll syftar till att möta de krav och uppnå de mål som anges i högskoleförordningen:

Mål

” För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten

- visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och

– visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten

– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,

– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,

– visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling,

– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,

– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och

– visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning.

För grundlärarexamen ska studenten också

– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och

– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten

– visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.

För grundlärarexamen ska studenten också

– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,

– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,

– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,

– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,

– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,

– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,

– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,

– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,

– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och

– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,

– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”

För att ge barn och ungdomar förmåga att söka efter, självständigt värdera och bearbeta ny kunskap krävs också djupa och breda kunskaper i ämnen och ämnesområden. Lärarutbildningen ska därför ge de studerande goda och relevanta ämneskunskaper. Ämneskunskaperna ska relateras till lärprocesser och urval av ämnesstoff och måste därför struktureras med hänsyn till yrkets krav, bl.a. genom att studenterna förutom ämnesstudier också får ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärarutbildningen ska förbereda de studerande för ett yrkesliv som innebär krav på fortgående professionell utveckling av den egna kompetensen liksom krav på pedagogisk utveckling av verksamheten. Lärarutbildningen ska dessutom utveckla de studerandes ledar- och samarbetsförmåga, både i arbetslag och tillsammans med barn och ungdomar. Under utbildningen ska de studerande tillägna sig kunskaper om styrdokument och verksamhetsmål samt förmåga att, i en målstyrd verksamhet och i samverkan med andra, analysera, planera och utvärdera verksamheten.

All undervisning i lärarutbildningen ska präglas av de studerandes medinflytande och medansvar. Utbildningen ska bidra till att göra de studerande medvetna om sina egna ställningstaganden i värdegrundsfrågor och stimulera de studerande till att kontinuerligt bearbeta dessa som ett led i den professionella utvecklingen.

Utbildningens mål ska konkretiseras i kursplanerna för de kurser som ingår i respektive ärarprogram. Målbeskrivningen ska relateras till något eller några av de mål som föreskrivs i examensordningen.

I enlighet med examensordningens föreskrifter ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Grundlärarprogrammet. För målen med de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen hänvisas till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning. De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Programmets uppläggning

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- 3, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 högskolepoäng. Av ämnesstudierna ska 15 hp utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna ska innehålla tydliga inslag av ämnesdidaktik. 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning kopplas till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Utbildningen har en fast studiegång.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För svenska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämne och för engelska krävs minst 15 högskolepoäng. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av:

1) naturorienterande ämnen och teknik

2) samhällsorienterande ämnen

3) ett praktiskt eller estetiskt ämne

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning kopplas till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

• skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,

• läroplansteori och didaktik,

• vetenskapsteori och forskningsmetodik,

• utveckling, lärande och specialpedagogik,

• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,

• uppföljning och analys av lärande och utveckling, och

• utvärdering och utvecklingsarbete.

Studierna vilar till största delen på en fast studiegång, men studenterna väljer under den senare delen av sin utbildning att antingen fördjupa sina kunskaper i samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, praktiska eller estetiska ämnen.

Det av nämnden fastställda utbudet av kurser inom programmets inriktningar framgår av studieplanen för respektive inriktning. Universitetet erbjuder studieinformation och studievägledning inför och under utbildningen.

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA

Samtliga lärarstudenter läser en utbildningsvetenskaplig kärna som omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot.

ÄMNESSTUDIER

Ämnesstudierna är relaterade till det ämnesområde/verksamhetsområde/ åldersspann examen omfattar.

VERKSAMHETSFÖRLAGDA DELAR AV UTBILDNINGEN

Av totalt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning ska 15 hp riktas mot innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan och 15 hp mot ämnesstudierna.

För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen hänvisas till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

Det självständiga arbetet omfattar minst 15 hp för lärarexamen om 180 hp samt minst 30 hp (eller 15 hp + 15 hp) för lärarexamen om 240 hp. Det förbereder också för eventuell utbildning på forskarnivå. Självständiga arbeten ska genomföras inom ämnesstudierna. Minst ett av de självständiga arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning.

Undervisning

Undervisningsformerna framgår av kursplanerna för de kurser som ges inom Grundlärarprogrammet.

Examen

I examensordningen för lärarexamen redovisas kraven på utbildningens omfattning, mål som ska uppnås samt övriga villkor för utfärdande av examen. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppfyllt kursfordringar om 240 högskolepoäng. För grundlärarexamen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilken det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbetet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och grundskollärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om minst 15 högskolepoäng vardera i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Studerande som med godkänt resultat genomgått ett lärarprogram och därmed uppnått examensbeskrivningens mål får på begäran ett examensbevis för lärarexamen (Bachelor of Science of Education eller Master of Science of Education). Examen avläggs på avancerad nivå.

EXAMENSFORDRINGAR

• Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kriterier: Fullgjorda kursfordringar om 240 hp varav 30 hp vardera utgörs av kurser i matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. För examen krävs två självständiga arbeten omfattande 15 hp vardera eller ett självständigt arbete om 30 hp. Minst 45 hp ska läsas på avancerad nivå. Utbildningen ger en examen på avancerad nivå.

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kriterier: Fullgjorda kursfordringar om 240 hp varav 30 hp vardera utgörs av kurser i matematikinlärning, läs- och skrivinlärning. För examen krävs två självständiga arbeten omfattande 15 hp vardera eller ett självständigt arbete motsvarande 30 hp. Minst 45 hp ska läsas på avancerad nivå. Utbildningen ger en examen på avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Antagning till programmet sker via Verket för högskoleservice (VHS). Sista datum för ansökan är 15 april respektive 15 oktober.

Antagning till kurser inom lärarprogram sker terminsvis efter ansökan. Den särskilda behörigheten för dessa kurser prövas i samband med att ansökan behandlas. Behörighetskrav framgår av kursplaner och fakultetens anvisningar för ansökan till kurser inom programmet.

Urval kan komma att ske inför den termin då studenten kan välja mellan att läsa SO, NO eller ett praktiskt estetiskt ämne. Urvalet baseras i första hand på antal klarade poäng i utbildningen, i andra hand på betyg. Den del av urvalet som baseras på betyg gäller betyg satta fram till den termin studenterna väljer inriktning. De betyg som sätts under den termin studenterna gör sina val kommer inte att räknas in i urvalet.

Vid byte av studieort/antagning till senare del av programmet gäller att sökande får antas om ledig plats finns som inte behövs för ordinarie antagna studerande eller för dem som återkommer efter studieuppehåll. För en sådan antagning krävs att den sökande uppfyller programmets behörighetskrav samt de särskilda behörighetskrav som gäller för den kurs/de kurser som den sökande önskar bli antagen till den aktuella terminen. Vidare krävs också att den sökande har genomgått annan högskoleutbildning/motsvarande som kan tillgodoräknas inom programmet.

Studerande som avser att göra studieuppehåll ska anmäla detta i god tid. Studieuppehåll begärs för en eller två terminer i taget och sökande med särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet. Detsamma gäller för studerande som under studietiden söker studieuppehåll för att komplettera sina gymnasiala förkunskaper.

För information om anmälan till kurser och program och om antagningsregler vid Uppsala universitet, se http://www.uu.se/ välj Utbildning/Anmälan.

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin