Livets utveckling

För ungefär 580 miljoner år sedan hände något som för alltid skulle förändra jorden. Komplext liv uppstod och de första djuren såg dagens ljus. Vilka var de här varelserna? Och hur levde de? Hur gick det till när djuren kom upp på land och när blev människan just människa? Och hur har livet utvecklats sedan dess och hur ser framtiden ut?

Livets utveckling handlar om de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald och om hur allt hänger ihop och hur det fungerar. Inom forskningen studerar man allt från de allra äldsta fossilfynden och arternas utveckling till dagens problem med bevarande av den biologiska mångfalden. Dagens avancerade teknik, maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och tvärvetenskapliga angreppssätt ger möjlighet till nya svar på komplexa frågor.

Fossil av trilobiter.

Exempel på pågående forskning

Exempel på centrum, plattformar och forskningsområden

Uppsala Centre for Evolution and Genomics – UCEG

Uppsala Linnécentrum för evolutionsgenomik, UCEG, består av en grupp forskare som arbetar tillsammans för att bättre förstå hur levande organismer förändras genom evolution.

Uppsala Linnécentrum för evolutionsgenomik

Evolution och utvecklingsbiologi

Vilka historiska faktorer och genetiska mekanismer ligger bakom ryggradsdjurens mångfald? Inom evolution och utvecklingsbiologi studerar forskarna hur olika ryggradsdjurs kroppsform, inre struktur och funktion förändrats av evolutionen. Man använder information från fossil och nulevande djur, och undersöker också de underliggande utvecklingsbiologiska och genetiska processer som ger upphov till den mångfald vi idag ser hos ryggradsdjur.

Evolution och utvecklingsbiologi vid institutionen för organismbiologi

Jämförande fysiologi

Inom jämförande fysiologi undersöker man hur olika djur har anpassat sig till olika levnadsätt och livsmiljöer. Med hjälp av fysiologiska, biokemiska och molekylära studier studerar forskarna hela organismer på vävnads-, cell- och molekylnivå.

Jämförande fysiologi vid institutionen för organismbiologi

Ekologi och genetik

Vilka är de mekanismer och processer som har styrt och fortfarande styr hur grupper av individer (populationer) långsamt förändras från generation till generation. Inom ekologi och genetik studerars dessa processer på alla nivåer från DNA-molekylen via individer och populationer till arter och hela samhällen av olika arter.

Forskning vid institutionen för ekologi och genetik

Människans evolution

Inom området människans evolution söker forskarna finna kunskap om människans dolda förflutna. Det handlar om hur den moderna människan har utvecklats, dess historia och genetik. Idag användas moderna genetiska metoder för att analysera mycket gammalt material från forntida människor och jämföra det med material från dagens människor och på det sättet ta reda på hur människan spritt sig över världen och hur människans genetik har förändrats.

Forskning om människans evolution vid institutionen för organismbiologi

Människans arvsmassa

Ett stort internationellt konsortium lett från Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard, har sekvenserat arvsmassan hos 130 däggdjur och analyserat dessa tillsammans med 110 redan sekvenserade djur för att förstå exakt vilka platser i dna:t som har en viktig funktion. Den nya informationen kan hjälpa både forskning kring sjukdomsmutationer hos människa och forskning om hur man bäst bevarar utrotningshotade djurarter.

Nyhet: 240 däggdjur hjälper oss att förstå människans arvsmassa

Paleobiologi

Inom paleobiologi kombineras forskning inom geovetenskap med de biologiska vetenskaperna. Undersökningar av fossila livsformer ger oss möjligheten att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia.

Paleobiologi vid institutionen för geovetenskaper

Plattformen Uppsala universitets beteendefacilitet

Plattformen Uppsala universitets beteendefacilitet (UUBF) erbjuder stöd, verktyg och anpassade testmiljöer till forskare som använder sig av möss, råttor och utvalda fiskarter i prekliniska beteendestudier. Alla medarbetare i organisationen har lång erfarenhet av området och bistår i både planering, utförande, analys och tolkning av resultaten.

Uppsala universitets beteendefacilitet, UUBF (engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin