Migration och rasism

Den ökande migrationens koppling till politiska konflikter, våld och militära konflikter är nya samhällsutmaningar, liksom frågor som rör utbildningssystemet. Därtill kommer frågor om migration, arbetsmarknad och regionala klyftor. Mer forskning behövs för att stärka detta forskningsfält ytterligare, särskilt inom praktik- och policynära forskning kring politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och juridiska aspekter av migration.

Uppsala universitet bedriver framgångsrik forskning inom integration och arbetsmarknad, bland annat genom Uppsala Immigration Lab. Här finns också omfattande forskning kring migration och rasism, bland annat genom Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) och i och med den unika språkforskning som bedrivs vid universitetet. Det gäller särskilt minoritets- och invandrarspråk.

Silhuetter av personer som går tillsammans.

Exempel på pågående forskning

Exempel på forskningscentrum, forskningsnätverk och forskningsmiljöer

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

För att förstå den växande rasismen i dagens Sverige krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det är tanken bakom Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Centrumet samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier. Till områdena hör till exempel minoritetsstudier, flerspråkighet, etniska relationer, Balkanstudier, Förintelsens historia, studiet av folkmord och liknande förbrytelser, samt våldets effekter på individ och samhälle.

Hugo Valentin-centrum

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Forskningen vid Uppsala Immigration Lab ska svara på angelägna frågor om migration och arbetsliv, till exempel relationen mellan arbetsmarknadens och arbetstagarnas behov och kompetens, strukturomvandling och omlokalisering eller samhällsekonomiska dimensioner av integration.

Upsala Immigration Lab (UIL)

Forskningsnätverket Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN)

Forskningsnätverk som drivs av de juridiska fakulteterna vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Nätverkets syfte är att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige. I forskningsnätverket ingår forskare från de flesta av landets universitet och högskolor.

Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN)

Forskningsnätverket Migration som juridisk och politisk process

Nätverket samlar forskare inom Uppsala universitet från bland annat juridik, historia, filosofi, samhällsvetenskap och teologi som på olika sätt närmar sig rättsliga och politiska dimensioner av migration. Nätverket vill bidra till ökat samarbete med aktörer utanför universitetet, som civilsamhällets organisationer och myndigheter, för att skapa förutsättningar för en mer evidensbaserad debatt om migration än vad som idag är fallet. Traditionell migrationsforskning har ofta tagit sin utgångspunkt i uppfattningen om migration som en rörelse över gränser. Nätverket vill även studera migration som en rörelse i tid.

Forskningsnätverket Migration som juridisk och politisk process

Forskningsnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)

I Sverige har den etniska och socioekonomiska segregationen ökat, både när det gäller boende och utbildning. De negativa effekterna av båda dessa segregationsprocesser har främst missgynnat socialt och ekonomiskt utsatta grupper. I nätverket samlas forskare från utbildnings- och kultursociologi, bostads- och urbanforskning, samt kulturgeografi för att studera de sociala, rumsliga och samhälleliga effekterna som går att relatera till utbildning, migration och segregation.

Forskningsnätverket Studies on Education Migration and Segregation (EMS)

Forskningsmiljön migrationsrätt

Vid juridiska institutionen finns en forskningsmiljö som består av ett flertal nätverk inom migrationsforskning. Forskningsmiljön samlar forskare verksamma i juridik, historia, filosofi, samhällsvetenskap och teologi inom Uppsala universitet och har som syfte att bland annat utveckla forskning om migration som en rörelse, både geografiskt och över tid.

Forskningsmiljön migrationsrätt

Forskningsprogrammet Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden

Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) bedriver sedan lång tid tvärvetenskaplig forskning om migration och etniska relationer med inriktning på boende och urbana frågor. Viktiga forskningsområden är: bostadssegregation och integration, bosättningspolitik, strategier för spridning och socialt blandat boende, urban styrning, områdesbaserade politiska insatser, grannskapseffekter, etniska föreningar och politiskt deltagande, samt teori- och begreppsutveckling.

Forskningsprogrammet Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin